ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือ Moscow-St.petersburg-Murmansk Northern lights 6D4N in NOV-DEC 18 by TG ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์รัสเซีย ชมแสงเหนือ Moscow-St.petersburg-Murmansk Northern lights 6D4N in NOV-DEC 18 by TG ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 66,900 บาท
รหัสสินค้า: BW_RNL_TG
สถานะสินค้า:
RUSSIA NORTHERN LIGHTS 6 วัน 4 คืน

(Moscow - St.petersburg - Murmansk)


ตามล่าหาแสงเหนือที่มูรมันสก์ รัสเซีย

เปิดประสบการณ์ใหม่ การบินไทยบินตรง

ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

 

 
อัตราค่าบริการ
ราคาต่อท่าน ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 66,900 บาท 46,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1ผู้ใหญ่ 64,900 บาท 46,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2ผู้ใหญ่
มีเตียง
64,900 บาท 46,900 บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง
50,900 บาท 33,900 บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ      6,500 บาท
 
\
อัตรานี้รวม: ภาษีน้ำมันของสายการบิน,ภาษีสนามบินไทย ณ วันที่ 16 ก.ค. 61
**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสาร จำนวน 25 ท่านขึ้นไป หากผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่ต่ำกว่า 25 ท่าน
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ หรือ ยกเลิกการเดินทาง
*** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุมากกว่า 7 ปีขึ้นไป เข้าพักแบบไม่มีเตียง***
*** กรณีทีนอน 3 ท่าน/ห้อง บางโรงแรมที่ยุโรปอาจจะไม่มี ลูกค้าจำเป็นต้องจ่ายห้องพักเดี่ยวเพิ่ม (Single)
*** กรณีห้องพักต่างประเภทกัน เช่น ห้องคู่ 2 ท่าน/ห้อง (Twin/Double) หรือ ห้องพักแบบ 3 ท่าน/3 เตียง (Triple Room) หรือ ห้องพักเดี่ยว (Single) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน หรือ คนละชั้น เนื่องจากโรงแรมอาจจะแยกประเภทห้องแต่ละชั้นกันไป แตกต่างกัน
*** หากท่านต้องการอาหารพิเศษ หรือต้องการระบุที่นั่งบนเครื่อง รวมถึงการสะสมไมล์ ของสายการบิน กรุณาแจ้งพร้อมตอนจองทัวร์ หรือก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วัน ก่อนออกตั๋ว เพื่อบริษัทฯ จะได้ดำเนินการแจ้งให้ทางสายการบินทราบ แต่ได้ตามที่ท่านขอหรือไม่ขึ้นอยู่กับสายการบินจะพิจารณา***
 
อัตรานี้รวม
 
* ค่าพาหนะและนำเที่ยวตามรายการ              * ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินตามรายการ
* ค่าอาหารตามรายการ                               * ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
* ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                * ค่าห้องพักโรงแรม 2 ท่านต่อห้อง
* น้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 30 กก.
* ค่าประกันอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเท่านั้น คุ้มครองในวงเงินท่านละไม่เกิน 1,000,000 บาท
(แบบกรุ๊ปทัวร์) เงื่อนไขเป็นไปตามกรมธรรม์ที่ทางบริษัทฯ จัดทำ
อัตรานี้ไม่รวม!!!
* ค่าทำหนังสือเดินทาง
* ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ซักรีด
* ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
** ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์/ไกด์/คนขับรถท้องถิ่น  (โดยประมาณ36 ดอลล่าร์ ตลอดทริป / คน)
** ไม่มีแจกกระเป๋า / ไม่มีแจกน้ำเปล่า
* * ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก!!!!