ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วัน 3คืน (QR) DEC'18 ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วัน 3คืน (QR) DEC'18 ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: GO_HAN-QR001
สถานะสินค้า:
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan)

4วัน 3คืน / โดยสายการบิน กาตาร์แอร์เวย์ส ( QR )


ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

 

 
 
โปรแกรม : เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา (Fansipan) 4วัน 3คืนBYQR   (GO1HAHQR001)

อัตราค่าบริการ                                                                                    
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก2-12 ปี(เสริมเตียง) เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาJoin Land
1 ท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
14-17 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
20-23 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
21-24 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
27-30 กันยายน 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
28 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
04-07 ตุลาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
05-08 ตุลาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
11-14 ตุลาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,650.-
18-21 ตุลาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
19-22 ตุลาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
25-28 ตุลาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
26-29 ตุลาคม 2561 13,900.- 13,900.- 13,900.- 3,500 8,650.-
01-04 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
02-05 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
08-11 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
09-12 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
15-18 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
16-19 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
22-25 พฤศจิกายน 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
29 พฤศจิกายน-02 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
30 พฤศจิกายน-03 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
05-08 ธันวาคม 2561 15,900.- 15,900.- 15,900.- 3,500 10,605.-
06-09 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
07-10 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
08-11 ธันวาคม 2561 14,900.- 14,900.- 14,900.- 3,500 9,605.-
28-31 ธันวาคม 2561 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500 11,585.-
29 ธันวาคม-01 มกราคม 2562 17,900.- 17,900.- 17,900.- 3,500 11,495.-
           
*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 4,500.-บาท / ท่าน ***
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 30 กิโลกรัม)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
         - เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
         - เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
         ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
           [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
         ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
           [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 1. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 2. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 800 บาท/ท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา