ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน By FD (Nov'18) ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์ 3วัน 2คืน By FD (Nov'18) ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: GO_DAD-FD004
สถานะสินค้า:
เวียดนามกลาง ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์

3วัน 2คืน / โดยสายการบินแอร์เอเชีย  [FD]

ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์


 

 
โปรแกรม : เวียดนามกลาง  ฮอยอัน ดานัง บานาฮิลล์  3วัน 2คืนBYFD   (GO1DADFD004)

อัตราค่าบริการ                                                                                    
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านล่ะ
เด็กมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านล่ะ
เด็กไม่มีมีเตียงพักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน
ท่านล่ะ
ราคา Join Land
1 ท่าน
ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
(INFANT)  สำหรับเฉพาะเด็กทารก อายุไม่เกิน2 ปี
ท่านล่ะ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านล่ะ
04-06 สิงหาคม 2561 8,900 8,900 8,900 6,700.- 3,000 2,500
08-10 กันยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,700.- 3,000 2,500
15-17 กันยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,700.- 3,000 2,500
22-24 กันยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,700.- 3,000 2,500
28-30 กันยายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,700.- 3,000 2,500
29 กันยายน -01 ตุลาคม 2561 11,900 11,900 11,900 6,700.- 3,000 2,500
06-08  ตุลาคม 2561 11,900 11,900 11,900 6,700.- 3,000 2,500
04-06  พฤศจิกายน 2561 11,900 11,900 11,900 6,700.- 3,000 2,500
 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าห้องพักในโรงแรมตามที่ระบุในรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว)
 5. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 7. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 8. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 9. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
 10. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 11. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
 12. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 13. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 14. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 600 บาท/ท่าน
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา