ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N By QR (ต.ค.-ธ.ค.61) ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 6D3N By QR (ต.ค.-ธ.ค.61) ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 45,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_BT-RUS02
สถานะสินค้า:
ทัวร์รัสเซีย มอสโก ซากอส 6 วัน

โดยสายการกาตาร์แอร์เวย์


ทัวร์รัสเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว.
วันเดินทางราคา รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอส 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินการ์ต้าแอร์เวย์(QR)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง ไฟล์ทบิน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
3 ต.ค. 61 8 ต.ค. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
45,900 45,400 44,900 6,000
17 ต.ค. 61 22 ต.ค. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
45,900 45,400 44,900 6,000
31 ต.ค. 61 5 พ.ย. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
45,900 45,400 44,900 6,000
14 พ.ย. 61 19 พ.ย. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
45,900 45,400 44,900 6,000
5 ธ.ค. 61 10 ธ.ค. 61 QR 837-QR233
QR 234–QR830
46,900 46,400 45,900 6,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Classไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรุงเทพฯ-โดฮา-มอสโคว-โดฮา-กรุงเทพฯ สายการบินQatarAirway(QR)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่ง
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ,น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท, ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 50USD/ท่าน