ทัวร์พม่า มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!! สายการบินนกแอร์ (DD) Sep-Nov'18 ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!! สายการบินนกแอร์ (DD) Sep-Nov'18 ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 4,900 บาท
รหัสสินค้า: GO_RGN-DD005
สถานะสินค้า:
Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!!

สายการบินนกแอร์ (DD)


ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 

โปรแกรม : Go Myanmar มูเตลู บูชาสิ่งศักดิ์สิทธ์ เต็มวัน!!
       สายการบินนกแอร์ (DD)
 
 อัตราค่าบริการ                                                                                    
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ / เด็ก
ท่านล่ะ
เด็กทารก  
ท่านล่ะ
Join Land
ท่านล่ะ
01 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
02 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
05 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
06 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
07 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
08 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
09 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
12 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
13 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
14 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
15 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
16 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
19 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
20 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
21 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
22 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
23 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
26 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
27 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
28 กันยายน 2561 4,900 1,000 4,900
29 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
30 กันยายน 2561 5,900 1,000 5,900
03 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
04 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
05 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
06 ตุลาคม 2561 5,900 1,000 5,900
07 ตุลาคม 2561 5,900 1,000 5,900
10 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
11 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
12 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
13 ตุลาคม 2561
(วันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
5,900 1,000 5,900
14 ตุลาคม 2561 5,900 1,000 5,900
15 ตุลาคม 2561
(หยุดชดเชยวันคล้ายวันสวรรคต ร.9)
5,900 1,000 5,900
17 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
18 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
19 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
20 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
21 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
23 ตุลาคม 2561
(วันปิยมหาราช)
5,900 1,000 5,900
24 ตุลาคม 2561
(วันออกพรรษา)
5,900 1,000 5,900
26 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
27 ตุลาคม 2561 5,900 1,000 5,900
28 ตุลาคม 2561 5,900 1,000 5,900
31 ตุลาคม 2561 4,900 1,000 4,900
01 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
02 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
03 พฤศจิกายน 2561 5,900 1,000 5,900
04 พฤศจิกายน 2561 5,900 1,000 5,900
07 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
08 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
09 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
10 พฤศจิกายน 2561 5,900 1,000 5,900
11 พฤศจิกายน 2561 5,900 1,000 5,900
14 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
15 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
16 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
17 พฤศจิกายน 2561 5,900 1,000 5,900
18 พฤศจิกายน 2561 5,900 1,000 5,900
21 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
22 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
23 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
24 พฤศจิกายน 2561 5,900 1,000 5,900
25 พฤศจิกายน 2561 5,900 1,000 5,900
28 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
29 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
30 พฤศจิกายน 2561 4,900 1,000 4,900
 
โปรดตรวจสอบ PASSPORT : กรุณานำพาสปอร์ตติดตัวมาในวันเดินทาง พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน ขึ้นไปก่อนการเดินทาง และต้องมีหน้ากระดาษอย่างต่ำ 6 หน้า
หมายเหตุ : สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท่านละ 1,000 บาท /ทริป/ต่อท่าน **
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม                                                         
 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ชั้นประหยัด ( Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อ จะต้องไม่เกินจำนวนวัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบิน) 
 2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ 
 3. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ
 4. ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 5. ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 6. น้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่สามารถโหลดได้ท่านละ 1 ใบ (น้ำหนัก 20 กิโลกรัม)
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ** ลูกค้าท่านใดสนใจ...ซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล เพิ่มเติมกับทางบริษัทได้ **
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 1-7 วัน]
  • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 8. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี 
 9. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 10. ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี 
 11. [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]
 12. ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทดูแลตลอดการเดินทาง (ไม่รวมทิปมัคคุเทศก์)
 13. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
   อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 
 1. ค่าธรรมเนียมการจัดทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น  ค่าเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด, ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง,            ค่าน้ำหนักเกินจากทางสายการบินกำหนดเกินกว่า 20 ก.ก.และมากกว่า 1 ชิ้น,  ค่ารักษาพยาบาล กรณีเกิดการเจ็บป่วยจากโรคประจำตัว, ค่ากระเป๋าเดินทางหรือของมีค่าที่สูญหายในระหว่างการเดินทาง เป็นต้น
 3. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถตลอดรายการเดินทาง 1,000 บาท/ท่าน ส่วนทิปหัวหน้าทัวร์ตามที่ท่านประทับใจ
 4. ค่าธรรมเนียมน้ำมันและภาษีสนามบิน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา