ทัวร์ไอซแลนด์ INSPIRED BY ICELAND 8 วัน By AY (ธ.ค.61-ก.พ.62) ทัวร์ไอซแลนด์ ดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไอซแลนด์ INSPIRED BY ICELAND 8 วัน By AY (ธ.ค.61-ก.พ.62) ทัวร์ไอซแลนด์ ดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์
ราคา: 100,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_AY001
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไอซแลนด์ INSPIRED BY ICELAND 8 วัน

สายการบินฟินน์แอร์

 (เดินทาง ธ.ค.61-ก.พ.62)


ทัวร์ไอซแลนด์ ดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ราคา ราคาเด็ก
อายุต่ำกว่า 12ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
ธันวาคม 5-12 ธ.ค. 2561 109,000 107,000 25,000
มกราคม 16-23 ม.ค. 2562 109,000 107,000 25,000
กุมภาพันธ์ 13-20 ก.พ. 2562 109,000 107,000 25,000
 
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมทัวร์และรายละเอียดต่างๆของโปรแกรม
โดยละเอียดเมื่อท่านทำการซื้อโปรแกรมทัวร์แล้วทางบริษัทถือว่าท่าน
รับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของบริษัท

อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ECONOMY CLASS) โดยสายการบินฟินน์แอร์ (เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ)
                    ***ข้อกำหนดสายการบิน***
                    ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23                      กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง [Carry-on Baggage] น้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 8 กิโลกรัม
 • ค่าที่พัก 3-4 ดาว (ห้องละ 2-3 ท่าน) ตามที่ระบุในรายการ (ขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายเมืองเข้าพัก ในกรณีที่ไม่สามารถเข้าพักที่เมืองนั้นๆได้ เช่น ติดงานนิทรรศการ งานแสดงสินค้า งานประชุม เหตุสุดวิสัยต่างๆ ฯลฯ)
 • ค่ารถปรับอากาศ และบริการนำเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ และค่าธรรมเนียมตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000/500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง (ไม่รวมค่าทิป)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบเสร็จ
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าแปลเอกสารส่วนตัวในการยื่นวีซ่าเชงเก้นตามที่สถานทูตกำหนด (กรณีที่ทางสถานทูตเรียกขอเอกสารภาษาอังกฤษ)
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ยูโร / วัน  / คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 100 x 8 วัน = 800 บาท