ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาะเจจู ในฤดูใบไม้ผลิ ชมทุ่งดอกยูเช ปั่นRAIL BIKE สุดชิค 4D2N By ZE ทัวร์เกาหลีถูกที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาะเจจู ในฤดูใบไม้ผลิ ชมทุ่งดอกยูเช ปั่นRAIL BIKE สุดชิค 4D2N By ZE ทัวร์เกาหลีถูกที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 7,900 บาท
รหัสสินค้า: TTK_JSS_ZE
สถานะสินค้า:
JEJU SPECIAL SPRING

ราคาเบาๆเริ่มต้นเพียง 7,900.- 

โปรแกรมเดินทาง
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา
จูซังจอลลี่ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ซอพจิโกจิ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป – ปั่นจักรยาน Rail Bike - ยงดูอัมร็อค
ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู


กำหนดการเดินทาง เดือน1 มีนาคม - 31พฤษภาคม 2561

โดยสายการบิน  EASTAR JET หรือสายการบินเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
JEJU AIR // JIN AIR // T"WAY เป็นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล

ทัวร์เกาหลีถูกและดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
พฤษภาคม  : 5-8,6-9,7-10,12-15,13-16,14-17,20-23,21-24,26-29,27-30,28-31 10,900.-/คน 4,900.-
เมษายน  : 21-24,22-25,23-26,24-27,27-30,28-1 พ.ค.,29-2 พ.ค.,30-3 พ.ค.
พฤษภาคม  : 1-4,4-7,8-11,11-14,15-18,19-22,22-25,25-28,29-1 มิ.ย.
11,300.-/คน
เมษายน  : 25-28,26-29
พฤษภาคม  : 2-5,3-6,9-12,10-13,23-26,24-27,30-2 มิย,31-3 มิ.ย.
11,600.-/คน
เมษายน  : 20-23 11,500.-/คน
มีนาคม  : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27
เมษายน  : 16-19,17-20,18-21,19-22
11,800.-/คน
มีนาคม  : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,25-28
เมษายน  : 15-18
12,100.-/คน
มีนาคม  : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,16-29 12,400.-/คน
มีนาคม  : 27-30
เมษายน  : 8-11,9-12
12,700.-/คน
พฤษภาคม  : 18-21 12,900.-/คน
มีนาคม  : 28-31,29-1 เม.ย,30-2 เม.ย,31-3 เม.ย.
เมษายน  : 1-4,2-5,7-10, 
13,000.-/คน
เมษายน  : 3-6, 13,300.-/คน
เมษายน  : 6-9,10-13
พฤษภาคม  : 16-19
13,900.-/คน
เมษายน  : 4-7 14,900.-/คน
เมษายน  : 11-14,14-17 15,900.-/คน
พฤษภาคม  : 17-20 17,900.-/คน
เมษายน  : 5-8 18,900.-/คน
เมษายน  : 13-16 20,900.-/คน
เมษายน  : 12-15 21,900.-/คน
 
ราคานี้รวม
-         ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-         ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-          ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-         ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-         ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
-         ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
-         ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
-         ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-         ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-         ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-         ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย