ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โซล ในฤดูหนาว ขายดีที่สุด 4D2N By ZE ทัวร์เกาหลีถูกที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เกาหลี เที่ยวเกาหลี โซล ในฤดูหนาว ขายดีที่สุด 4D2N By ZE ทัวร์เกาหลีถูกที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: TTK_KPSW_ZE
สถานะสินค้า:
KOREA PLUS + SPECIAL WINTER

ราคาเบาๆเริ่มต้นเพียง 13,900.-


กำหนดการเดินทาง เดือน 01 ธันวาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ์  2562

โดยสายการบิน  EASTAR JET หรือสายการบินเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
JEJU AIR // JIN AIR // T"WAY เป็นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐานความปลอดภัยระดับสากล


ทัวร์เกาหลีถูกและดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
ธันวาคม  : 2-5,3-6,4-7,9-12,10-13,11-14,16-19,17-20,18-21
มกราคม  : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,20-23,21-24,22-25,27-30,28-31,29-1 ก.พ
กุมภาพันธ์  : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-1519-22,24-27,25-28,26-1 มี.ค.
16,900.-/คน 4,900.-
ธันวาคม  : 1-4,5-8,12-15,15-18
มกราคม  : 5-8,9-12,12-15,16-19,19-22,23-26,26-29,30-2 ก.พ.
กุมภาพันธ์  : 2-5,6-9,9-1213-16,18-21,20-23,23-26,27-2 มี.ค.
17,200.-/คน
ธันวาคม  : 13-16,14-17
มกราคม  : 10-13,11-14,17-20,18-21,24-27,25-18,31-3 ก.พ.
กุมภาพันธ์  : 1-4,7-10,8-11,14-17,17-20,21-24,22-25,28-3 มี.ค.
17,500.-/คน
ธันวาคม  : 19-22
มกราคม  : 1-4,2-5,3-6,4-7
18,200.-/คน
ธันวาคม  : 8-11,20-23,21-24,23-26,24-27 18,500.-/คน
ธันวาคม  : 22-25,25-28 18,800.-/คน
ธันวาคม  : 6-9
กุมภาพันธ์  : 15-18,16-19
19,500.-/คน
ธันวาคม  : 31-3 ม.ค. 20,500.-/คน
ธันวาคม  : 7-10 , 26-29 21,500.-/คน
ธันวาคม  : 27-30,30-2 ม.ค. 23,500.-/คน
ธันวาคม  : 29-1 ม.ค. 25,500.-/คน
ธันวาคม  : 28-31 26,500.-/คน
  
ราคานี้รวม
-              ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-              ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-               ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-              ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-               ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
-              ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
-              ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคานี้ไม่รวม
-              ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-              ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-              ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-              ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-              ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-              ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้ว