ทัวร์เกาหลี ฤดูหนาว เกาะนามิ เล่นสกีที่โซล 5D3N By OZ ทัวร์เกาหลีถูกที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เกาหลี ฤดูหนาว เกาะนามิ เล่นสกีที่โซล 5D3N By OZ ทัวร์เกาหลีถูกที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 17,900 บาท
รหัสสินค้า: TTK_APJW_OZ
สถานะสินค้า:
ASIANA PLUS + JOY WINTER
 
โดยสายการบิน Asiana Airline

กำหนดการเดินทาง ธันวาคม - กุมภาพันธ์  2562


ราคาเบาๆเริ่มต้นเพียง 17,900.- 

ทัวร์เกาหลีถูกและดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม
ธันวาคม  :  3-7,10-14,17-21,
กุมภาพันธ์  : 11-15,18-22,25-1 มี.ค.
20,900.-/คน 5,900.-
ธันวาคม  : 4-8,12-16
กุมภาพันธ์  : 13-17,20-24,27-3 มี.ค.
21,500.-/คน
ธันวาคม  : 5-9,19-23, 21,800.-/คน
มกราคม : 7-11,14-18,21-25,28-1 ก.พ. 21,900.-/คน
ธันวาคม  : 24-28 22,300.-/คน
มกราคม  : 9-13,16-20,23-27,30-3 ก.พ. 22,500.-/คน
มกราคม  : 2-6 22,800.-/คน
ธันวาคม  : 25-29 23,500.-/คน
ธันวาคม  : 7-11 24,300.-/คน
ธันวาคม  : 26-30,31-4 ก.พ. 24,500.-/คน
ธันวาคม  : 6-10 24,900.-/คน
ธันวาคม  : 27-31,30-3 ม.ค. 27,500.-/คน
ธันวาคม  : 29-2 ม.ค. 29,500.-/คน
ธันวาคม  : 28-1 ม.ค. 30,500.-/คน
 


ราคานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-            ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น

-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
            (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) กรุณาขอเอกสารจากสถานพยาบาลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
ราคานี้ไม่รวม
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย