ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์ปิงห์ ฟานซิปัน 4D3N By FD (ส.ค.61-ม.ค.62) ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา นิงห์ปิงห์ ฟานซิปัน 4D3N By FD (ส.ค.61-ม.ค.62) ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_VN05_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามเหนือ

ฮานอย 
ซาปา นิงห์ปิงห์ ฟานซิปัน

4 วัน 3 คืน / โดยสายการบินแอร์เอเชีย FD
เดินทาง สิงหาคม61-มกราคม62

ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
ตารางราคา เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงก์ 4 วัน 3 คืน บิน FD
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
5 ส.ค.61 8 ส.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500
12 ส.ค.61 15 ส.ค.61 25 12,900 12,900 11,900 3,500
19 ส.ค.61 22 ส.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500
26 ส.ค.61 29 ส.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500
2 ก.ย.61 5 ก.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500
9 ก.ย.61 12 ก.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500
16 ก.ย.61 19 ก.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500
23 ก.ย.61 26 ก.ย.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500
30 ก.ย.61 3 ต.ค.61 25 11,900 11,900 10,900 3,500
7 ต.ค.61 10 ต.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
14 ต.ค.61 17 ต.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
21 ต.ค.61 24 ต.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
28 ต.ค.61 31 ต.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
4 พ.ย.61 7 พ.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
11 พ.ย.61 14 พ.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
18 พ.ย.61 21 พ.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
25 พ.ย.61 28 พ.ย.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
2 ธ.ค.61 5 ธ.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
9 ธ.ค.61 12 ธ.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
16 ธ.ค.61 19 ธ.ค.61 25 13,900 13,900 12,900 3,500
23 ธ.ค.61 26 ธ.ค.61 25 14,900 14,900 13,900 3,500
25 ธ.ค.61 28 ธ.ค.61 25 15,900 15,900 14,900 3,500
6 ม.ค.62 9 ม.ค.62 25 13,900 13,900 12,900 3,500
13 ม.ค.62 16 ม.ค.62 25 13,900 13,900 12,900 3,500
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • รถรางขึ้นกระเช้า+กระเช้าฟานซีปัน
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)