ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 4D3N By DD (ส.ค.-ธ.ค.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้ โฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 4D3N By DD (ส.ค.-ธ.ค.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_VN03_DD
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนามใต้

โฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด
 4 วัน 3 คืน / โดยสายการบินนกแอร์ DD
เดินทาง สิงหาคม - ธันวาคม61

ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางวันเดินทางราคาทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุ่ยเน่ ดาลัท 4 วัน 3 คืน บิน DD  
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว  
20 ก.ค.61 23 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
21 ก.ค.61 24 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
26 ก.ค.61 29 ก.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500  
27 ก.ค.61 30 ก.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500  
28 ก.ค.61 31 ก.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
3 ส.ค.61 6 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
4 ส.ค.61 7 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
9 ส.ค.61 12 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
10 ส.ค.61 13 ส.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500  
11 ส.ค.61 14 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
17 ส.ค.61 20 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
18 ส.ค.61 21 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
24 ส.ค.61 27 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
25 ส.ค.61 28 ส.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
31 ส.ค.61 3 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
1 ก.ย.61 4 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
7 ก.ย.61 10 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
8 ก.ย.61 11 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
14 ก.ย.61 17 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
15 ก.ย.61 18 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
21 ก.ย.61 24 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
22 ก.ย.61 25 ก.ย.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
28 ก.ย.61 1 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
29 ก.ย.61 2 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
5 ต.ค.61 8 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
6 ต.ค.61 9 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
12 ต.ค.61 15 ต.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500  
13 ต.ค.61 16 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
19 ต.ค.61 22 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
20 ต.ค.61 23 ต.ค.61 31 12,900 12,900 11,900 3,500  
26 ต.ค.61 29 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
27 ต.ค.61 30 ต.ค.61 31 11,900 11,900 10,900 3,500  
2 พ.ย.61 5 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500  
3 พ.ย.61 6 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500  
10 พ.ย.61 13 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500  
16 พ.ย.61 19 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500  
17 พ.ย.61 20 พ.ย.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500  
  24 พ.ย.61 27 พ.ย.61 34 12,900 12,900 11,900 3,500
  30 พ.ย.61 3 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500
  1 ธ.ค.61 4 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500
  2 ธ.ค.61 5 ธ.ค.61 34 12,900 12,900 11,900 3,500
  7 ธ.ค.61 10 ธ.ค.61 34 14,900 14,900 13,900 3,500
  8 ธ.ค.61 11 ธ.ค.61 34 13,900 13,900 12,900 3,500
  14 ธ.ค.61 17 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500
  15 ธ.ค.61 18 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500
  21 ธ.ค.61 24 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500
  22 ธ.ค.61 25 ธ.ค.61 34 11,900 11,900 10,900 3,500
  30 ธ.ค.61 2 ม.ค.62 34 14,900 14,900 13,900 3,500
  31 ธ.ค.61 3 ม.ค.62 34 13,900 13,900 12,900 3,500
                             
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าบริการนั่งรถจิ๊บฟรีที่ทะเลทรายมุ่ยเน่
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 800 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)