ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า สักการะ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8เทพทันใจ พักหรู4ดาว 2D1N By DD (Aug-Sep'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า เที่ยวพม่า สักการะ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 8เทพทันใจ พักหรู4ดาว 2D1N By DD (Aug-Sep'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 6,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR014_DD
สถานะสินค้า:
ทัวร์พม่า  สักการะ9สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

8เทพทันใจ ที่ห้ามพลาด !! พักหรู4ดาว

 2 วัน 1 คืน : เดินทางโดยสายการบินนกแอร์

เดินทาง ส.ค.- ก.ย.61


ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์ 

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
ตารางวันเดินทาง ราคา มหัศจรรย์เมียนมาร์ สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ บิน DD พัก 4 ดาว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
24 ก.ค.61 25 ก.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
31 ก.ค.61 1 ส.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
7 ส.ค.61 8 ส.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
14 ส.ค.61 15 ส.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
21 ส.ค.61 22 ส.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
28 ส.ค.61 29 ส.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
4 ก.ย.61 5 ก.ย.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
11 ก.ย.61 12 ก.ย.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
18 ก.ย.61 19 ก.ย.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
25 ก.ย.61 26 ก.ย.61 25 6,900 6,900 5,900 2,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 600 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)
** ขณะนี้รัฐบาลไทยและเมียนมาร์ได้ลงนามความตกลง ยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ผ่านท่าอากาศยานนานาชาติ และจะมีสิทธิพำนักในดินแดนของอีกฝ่ายหนึ่ง เป็นระยะเวลาไม่เกิน 14 วัน ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2558 ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงจะต้องกลับมายื่นวีซ่าปกติอีก ทางทัวร์จะต้องเรียกเก็บค่าวีซ่าเพิ่มอีกท่านละ 1,000 บาท **