ทัวร์ฮ่องกง SUPER SAVE 3D2N BY CX มิ.ย.-ต.ค.61

ทัวร์ฮ่องกง SUPER SAVE 3D2N BY CX มิ.ย.-ต.ค.61
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: TKT_HKSS_CX
สถานะสินค้า:
ทัวร์ฮ่องกง SUPPER SAVE

3 วัน 2 คืน โดย สายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค 

** พักฮ่องกง 2 คืน **


เที่ยวครบ สุดคุ้ม บินเช้า กลับดึก
ฮ่องกง เมืองแห่งฮวงจุ้ย เสริมดวง รับทรัพย์ ต้อนรับความเฮง
ขอพรเรื่องสุขภาพวัดหวังต้าเซียน  
ขอลูกจากเจ้าแม่กวนอิม ณ รีพัลส์ เบย์
ปัดเป่าความชั่วร้าย วัดแชกงหมิว 
ช๊อปปิ้งของถูก จุใจที่ CITY GATE 
ช้อปปิ้งแบรนด์ดังมากกมายที่จิมซาจุ่ย


ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 ท่าน
ราคาเด็ก
แบบไม่มีเตียง
อายุ 2-12 ปี
พักเดี่ยว
เพิ่มท่านละ
มิถุนายน วันที่ 01-03 / 09-11 / 15-17 22-24 /29 มิ.ย.-01 ก.ค.
30 มิ.ย. - 02 ก.ค.
13,900 12,500 4,500
กรกฎาคม วันที่ 06-08 / 13-15 / 20-22 21-23
สิงหาคม วันที่ 03-05 / 04-06 / 17-19
24-26 / 25-27
31 ส.ค. - 02 ก.ย.
กันยายน วันที่ 01-03 / 07-09 / 08-10
14-16 / 15-17 / 21-23
22-24
ตุลาคม วันที่ 19-21 / 26-28 / 27-29
กรกฎาคม วันที่ 27-29 / 28-30 15,900 14,500 5,500
สิงหาคม วันที่ 10-12
ตุลาคม วันที่ 12-14
 

อัตรานี้รวมบริการ
•        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดยสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค ชั้นประหยัด เส้นทางกรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
•        ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตรา
          ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
•        ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัมต่อท่าน )
•        ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
•        ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุ
•        ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการ
•        ค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ
•        ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี ซึ่งเป็นอัตรา ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 และ ท่านต้องชำระเพิ่ม หากสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม
•        ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทฯ จากกรุงเทพฯ  ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
•        ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 

อัตรานี้ไม่รวมบริการ
•        ทิปสำหรับ ไกด์ท้องถิ่น/คนขับรถ *** อัตราการให้ทิป  ผู้ใหญ่ และเด็ก 1,200 บาทต่อท่าน ***
•        ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
•        ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์
ค่าซักรีด ฯลฯ
•        ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
•        ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
•        สำหรับราคานี้บริษัทฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
•        ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%