ทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล 4D3N BY FD พ.ค.-ธ.ค.61

ทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล 4D3N BY FD พ.ค.-ธ.ค.61
ราคา: 14,999 บาท
รหัสสินค้า: PBH_FD850
สถานะสินค้า:
ทัวร์จีน ซัวเถา แต้จิ๋ว เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล 4วัน3คืน
โดยสายการบินแอร์เอเชีย 
Hilight

ย้อนรอยบรรพบุรุษ เชื่อมบ้านเกิดคนไทยเชื้อสายแต้จิ๋ว

เที่ยวเต็มอิ่ม ไม่เข้าร้านรัฐบาล

....สุสานพระเจ้าตากสินมหาราช อาหารซัวเถา 18 อย่าง ....

ซัวเถา นมัสการเจ้าพ่อเสือ เฮียงบูซัว ไต่ฮงกง

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์          
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยว
27-30 เม.ย.61
05-08, 20-23, 25-28 พ.ค.61
01-04, 07-10, 08-11, 14-17, 22-25 มิ.ย.61
28 มิ.ย.- 01 ก.ค.61
18-21, 24-27 ส.ค.61
14-17 ,21-24 ,27-30 ก.ย.61
14,999.- 4,000.-
12-15, 19-22, 26-29 ต.ค.61
01-04, 09-12, 10-13, 16-19, 24-27 พ.ย.61
12-15 ธ.ค.61
15,999.- 4,000.-

@ @ อัตรานี้รวม @ @
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ                                              
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม                 
 • ค่าที่พัก                              
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน  
 • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX 
 • ค่าวีซ่ากรุ๊ป 1,000 บาท (หากท่านทำวีซ่ากรุ๊ปไม่ได้ ต้องทำวีซ่าเดี่ยว เสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 500 บาท)
@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น  ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ 
 • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ 
 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
 • ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ 120 หยวน ตลอดการเดินทาง