ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว โยโกฮาม่า ฮาโกเน่ 5D3N BY WX (มิ.ย.-ส.ค.61)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว โยโกฮาม่า ฮาโกเน่ 5D3N BY WX (มิ.ย.-ส.ค.61)
ราคา: 15,900 บาท
รหัสสินค้า: ITC_JXW12_XW
สถานะสินค้า:
Kawaii Summer โตเกียว โยโกฮาม่า ฮาโกเน่ 5วัน 3คืน
พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ BBQ Yakiniku Wifi on Bus อิสระท่องเที่ยวฟรีเดย์ 1วัน พักโยโกฮาม่า1คืน นาริตะ2คืน 
+โตเกียวเมืองหลวง มหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรม ศูนย์รวมแฟชั่นชั้นนำและเทคโนโลยีทันสมัย

+โอไดบะ เกาะที่รวมศูนย์กลางความบันเทิงของเมืองโตเกียว มีทั้งความบันเทิงและสวนสาธารณะ สร้างความผ่อนคลาย
+โยโกฮาม่า เมืองท่าเรือสำคัญทางการค้า อยู่ทางตอนใต้ของโตเกียว เป็นเมืองสวย สะอาด และแสนโรแมนติค
+ฮาโกเน่ เมืองบ่อน้ำพุร้อน (ออนเซ็น) ที่โด่งดังมากของญี่ปุ่น เต็มไปด้วยธรรมชาติมีเสน่ห์น่าหลงใหลใต้วิวภูเขาไฟฟูจิ
+ขอพรวัดอาซากุสะและวัดนาริตะ ถ่ายรูปแลนด์มาร์คโตเกียวสกายทรี ช้อปปิ้งแหล่งแฟชั่นชั้นนำที่ชินจูกุ
+อิสระฟรีเดย์ 1 วัน หรือเลือกซื้อบัตรเที่ยวโตเกียวดิสนีย์แลนด์ (ราคาบัตร 2,700บาท)
 
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 

เดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61

** ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ **
ไฟล์ทบิน NOKSCOOT
Departure  DMK - NRT XW102 02.20-10.25
Return        NRT - DMK XW101 13.55-18.25
วันเดินทาง

 
ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก 0-2 ปี
(ไม่เสริมเตียงพักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
 พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง หมายเหตุ
3 - 7 มิ.ย. 61 15,900  
 
Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infant 7,000 บาท
(อายุไม่เกิน 2 ปี)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8,500 34  
4 – 8 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34  
5 – 9 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34  
10 – 14 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34  
11 – 15 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34  
12 – 16 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34  
17 – 21 มิ.ย. 61 16,900 8,500 34  
18 – 22 มิ.ย. 61 16,900 8,500 34  
19 – 23 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34  
24 – 28 มิ.ย. 61 15,900 8,500 34  
25 – 29 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34  
26 – 30 มิ.ย. 61 17,900 8,500 34  
1 – 5 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
2 – 6 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
3 - 7 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
8 - 12 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
9 - 13 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
10 - 14 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
15 - 19 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
16 - 20 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
17 - 21 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
22 - 26 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
23 – 27 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
24 – 28 ก.ค. 61 17,900 8,500 34  
29 – 2 ส.ค. 61 17,900 8,500 34  
30 – 3 ส.ค. 61 17,900 8,500 34  
31 – 4 ส.ค. 61 15,900 8,500 34  
5 – 9 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
6 – 10 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
7 – 11 ส.ค. 61 15,900 8,500 34  
12 – 16 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
13 – 17 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
14 – 18 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
19 – 23 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
20 – 24 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
21 – 25 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
26 – 30 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
27 – 31 ส.ค. 61 16,900 8,500 34  
28 – 1 ก.ย. 61 16,900 8,500 34  
 
 อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรร Random ของสายการบินไม่สามารถเลือกระบุที่นั่งได้/ตั๋วกรุ๊ปทัวร์ไม่รวมการประกันกระเป๋าเดินทาง
2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีห้องพักคู่/พักสามท่านเต็มอาจมีปรับเปลี่ยนพักห้อง Single 1ท่านต่อห้องในโรงแรมระดับเดียวกันได้
3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่องที่สายการบิน NokScoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม สัมภาระถือขึ้นเครื่องไม่เกิน7กก. และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ ท่านสามารถสั่งซื้อประกันสุขภาพเพิ่มได้

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในบริการ