ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ชมทุ่งดอกพิงค์มอสหรือลาเวนเดอร์ ฟินน์กับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5D3N BY XJ (เม.ย.-มิ.ย.61) ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ชมทุ่งดอกพิงค์มอสหรือลาเวนเดอร์ ฟินน์กับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5D3N BY XJ (เม.ย.-มิ.ย.61) ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 20,799 บาท
รหัสสินค้า: JWL_JJP02_XJ
สถานะสินค้า:
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน
เที่ยวเต็มไม่มี FREE DAY
ทุ่งดอกพิงค์มอส หรือลาเวนเดอร์ ช้อปปิ้งจุใจย่านชินจูกุ
ดินเนอร์สุดฟินน์กับบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

FREE WIFI ON BUS มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


บินโดย ไทยแอร์เอเชียอ็กซ์  (เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61)

ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการทัวร์
วันเดินทาง
ราคา เด็กอายุ
ต่ำกว่า 2 ปี
พักเดี่ยว ราคาไม่รวม
ตั๋วเครื่องบิน
29เม.ย.-03พ.ค.61 27,999 7,900 8,900 21,999
30เม.ย.-04พ.ค.61 27,999 7,900 8,900 21,999
01-05พ.ค.61 27,999 7,900 8,900 21,999
02-06 พ.ค.61 26,999 7,900 8,900 20,999
03-07 พ.ค.61 26,999 7,900 8,900 20,999
10-14 พ.ค.61 26,999 7,900 8,900 20,999
17-21 พ.ค.61 25,999 7,900 8,900 20,999
23-27 พ.ค.61 26,999 7,900 8,900 20,999
25-29 พ.ค.61 27,999 7,900 8,900 20,999
31 พ.ค.-04 มิ.ย.61 24,999 7,900 8,900 20,999
06-10 มิ.ย.61 20,799 7,900 8,900 20,799
07-11 มิ.ย.61 23,999 7,900 8,900 20,999
08-12 มิ.ย.61 20,799 7,900 8,900 20,799
13-17 มิ.ย.61 23,999 7,900 8,900 20,999
14-18 มิ.ย.61 20,799 7,900 8,900 20,799
15-19 มิ.ย.61 22,999 7,900 8,900 20,999
21-25 มิ.ย.61 23,999 7,900 8,900 20,999
 

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ **
ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์
ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ต่อท่าน

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)