ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ พักหรู4ดาว 5D3N BY XJ (มี.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ พักหรู4ดาว 5D3N BY XJ (มี.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 19,999 บาท
รหัสสินค้า: JWL_JJP01_XJ
สถานะสินค้า:
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ดิสนีย์แลนด์ 5วัน3คืน
เที่ยวเต็มวัน พักหรู 4 ดาว

บินโดย ไทยแอร์เอเชียอ็กซ์  (เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61)

ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการทัวร์
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
05-09 มี.ค.61 26,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
13-17 มี.ค.61 26,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
14-18 มี.ค.61 26,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
15-19 มี.ค.61 26,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
07-11 เม.ย.61 31,999 8,900.- 9,900.- 22,999.-
08-12 เม.ย.61 34,999 8,900.- 9,900.- 25,999.-
13-17 เม.ย.61 38,999 9,900.- 10,900.- 36,999.-
16-20 เม.ย.61 27,999 9,900.- 10,900.- 18,999.-
20-24 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
21-25 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
23-27 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
25-29 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
26-30 เม.ย.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
27 เม.ย. – 01 พ.ค.61 25,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
28 เม.ย.-02 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.-
29 เม.ย.-03 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.-
30 เม.ย.-04 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.-
03-07 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.-
04-08 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.-
05-09 พ.ค.61 29,999.- 8,900.- 9,900.- 20,999.-
10-14 พ.ค.61 24,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
11-15 พ.ค.61 24,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
12-16 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
17-21 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
18-22 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
19-23 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
24-28 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
25-29พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
26-30 พ.ค.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 17,999.-
31 พ.ค.-04 มิ.ย.61 23,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
01-05 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
07-11 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
08-12 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
09-13 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
14-18 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
15-19 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
16-20 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
21-25 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
22-26 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
23-27 มิ.ย.61 19,999.- 7,900.- 8,900.- 19,999.-
 
**ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์
ท่านละ 2,000 บาท (ขออนุญาติเก็บทริปที่สนามบินก่อนเดินทาง)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ** ห้องพักที่โรงแรมจะเป็นแบบ Studio Twin room (1 single bed + 1 sofa bed) เนื่องจากเป็นโรงแรมที่อยู่ในเมืองและใกล้สถานีรถไฟใต้ดิน **ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [2 เตียง+1 ที่นอนเสริม] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหาห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป หรืออาจมีค่าใช้จ่ายบางส่วนเพิ่มเติม **
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
 
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ 2,000 บาทต่อทิป (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 •   ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%