ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดาลัท เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด 3D2N BY VZ (พ.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดาลัท เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด 3D2N BY VZ (พ.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 7,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_SGN08_VZ
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดาลัท 3วัน2คืน

บินตรง ลงดาลัท เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน

ชมสวนดอกไม้เมืองหนาวนานาพันธุ์ นั่ง CABLE CAR ชมวิวเมืองดาลัท

ชมฟาร์มเลี้ยงชะมด Free!! ถุงผ้า+พัด+หมวก


+ ไฮไลท์ทัวร์ +
นั่งรถราง ROLLER COASTER ชมน้ำตก DATANLA - DALAT FLOWER GRADENS
วัดตั๊กล้ม - พระราชวังฤดูร้อน - CRAZY HOUSE - สถานีรถไฟเก่า - วัดหลิงเฝือก - โบสถ์รูปไก่

โดยสายการบิน VIETJET AIR  (เดินทาง พ.ค.-มิ.ย.61) 

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
18 – 20 พฤษภาคม 2561 7,888 7,888 7,888 2,500 5,888
15 – 17 มิถุนายน 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 8,888 8,888 8,888 2,500 6,888
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1200 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1200 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%