ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดาลัท นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่ VINPEARL LAND ขับ ROLLER COASTER ชมน้ำตกดาตันลา 4D3N BY VZ (มี.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดาลัท นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่ VINPEARL LAND ขับ ROLLER COASTER ชมน้ำตกดาตันลา 4D3N BY VZ (มี.ค.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 11,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_SGN06_VZ
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม 4วัน3คืน

พัก 4 ดาว ดาลัทเมืองสุดโรแมนติก นั่งกระเช้าข้ามทะเลสู่ VINPEARL LAND

พิเศษ!! ขับ ROLLER COASTER ชมน้ำตกดาตันลา FREE!! ถุงผ้า+พัด+หมวก


+ ไฮไลท์ทัวร์ +

ชมศิลปะฮินดู เจดีย์โพนากา - ช้อปปิ้ง ตลาดญาจาง - ดาลัทไนท์มาร์เก็ต - CRAZY HOUSE
นั่งกระเช้าชมวิวเมืองดาลัท - ไหว้พระวัดตั๊กลัม - พระราชวังฤดูร้อน - สถานีรถไฟเก่า

โดยสายการบิน VIETJET AIR  (เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61) 

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
02 – 05 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888
09 – 12 มีนาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,500 8,888
16 – 19 มีนาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888
23 – 26 มีนาคม 2561 13,888 13,888 13,888 3,500 9,888
06 – 09 เมษายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,500 9,888
13 – 16 เมษายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 10,888
27 – 30 เมษายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888
11 – 14 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888
25 – 28 พฤษภาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888
08 – 11 มิถุนายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,500 9,888
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%