ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดาลัท เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ 3D2N BY VZ (มี.ย.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดาลัท เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ 3D2N BY VZ (มี.ย.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_SGN05_VZ
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวดาลัท 3วัน2คืน

เต็มอิ่มพัก 4 ดาว ดาลัท 2 คืน ชมสวนดอกไม้ เมืองหนาวนานาพันธ์ุ

สนุกกับกิจกรรม!! นั่งรถราง "ROLLER COASTER" พิเศษ!! นั่ง CABLE CAR ชมวิวเมืองดาลัท


+ ไฮไลท์ทัวร์ +

น้ำตก DATANLA -นั่งกระเช้าไฟฟ้า - วัดตั๊กลัม - CRAZY HOUSE - พระราชวังฤดูร้อน - วักหลิงเฝือก

โดยสายการบิน VIETJET AIR  (เดินทาง มี.ค.-มิ.ย.61) 

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
02 - 04 มีนาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
09 – 11 มีนาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
16 – 18 มีนาคม 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,888
23 – 25 มีนาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
06 – 08 เมษายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 7,888
11 – 13 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
13 – 15 เมษายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
20 – 22 เมษายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
27 – 29 เมษายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
11 – 13 พฤษภาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
18 – 20 พฤษภาคม 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
15 – 17 มิถุนายน 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
29 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 9,888 9,888 9,888 2,500 6,888
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%