ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฟานซิปัน ส่องเรือกระจาด สัมผัสความงามฮาลองบก 4D3N BY TG (มิ.ย.-ก.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฟานซิปัน ส่องเรือกระจาด สัมผัสความงามฮาลองบก 4D3N BY TG (มิ.ย.-ก.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 14,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_HAN15_TG
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม 4วัน3คืน

ขึ้นกระเช้าชมวิวเขาฟานซิปัน เต็มอิ่มพักซาปา 2 คืน

ส่องเรือกระจาด สัมผัสความงามฮาลองบก


+ ไฮไลท์ทัวร์ +

เมืองลาวไก - หมู่บ้าน CAT CAT VILLAGE - ภูเขาหามรอง - น้ำตกสีเงิน
ถ้ำตามก๊ก - ตลาด LOVE MARKER - ล่องเรือกระจาด - ตลาดพื้นเมือง - วัดบายดิงห์

โดยสายการบิน การบินไทย (เดินทาง มิ.ย.-ก.ย.61) 

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี) มีเตียงเสริม
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี) ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
09 – 12 มิถุนายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,588
23 – 26 มิถุนายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,588
14 – 17 กรกฎาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,588
28 – 31 กรกฎาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,588
11 – 14 สิงหาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,588
25 – 28 สิงหาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,588
08 – 11 กันยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,588
22 – 25 กันยายน 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 9,588
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 600 บาท /ทริป/ต่อท่าน **ส่วนของหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจ**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 600 บาท/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%