ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3D2N BY PG (ก.พ.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม เว้ ดานัง ฮอยอัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิม 3D2N BY PG (ก.พ.-มิ.ย.61) ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 10,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_DAD01_PG
สถานะสินค้า:
ทัวร์เวียดนาม เที่ยวเวียดนาม 3วัน2คืน

สัมผัสมนเสน่ห์แห่งเวียดนาม เว้ - ดานัง - ฮอยอัน นมัสการเจ้าแม่กวนอิมหลินอึ๋ง 
เมนูสุดพิเศษ.. กุ้งมังกร 
Free!! ถุงผ้า+พัด+หมวก

+ ไฮไลท์ทัวร์ +

พระราชวังเว้ - วัดเทียนมู่ – สุสานจักรพรรดิไคดิงห์ - สะพานญี่ปุ่น
สะพานมังกร – วัดหลินอึ๋ง - หาดหมีเคว

 

โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS (เดินทาง ก.พ.-มิ.ย.61)

ทัวร์เวียดนามดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง

 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
24 – 26 กุมภาพันธ์ 2561 11,888 11,888 11,888 2,500 6,888
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,588
01 – 03 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,588
22 – 24 มิถุนายน 2561 10,888 10,888 10,888 2,500 6,588
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน **หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ**

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ*
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%