ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน พักหรู 5 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็ม 5D3N BY WX (พ.ค.-ก.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน พักหรู 5 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็ม 5D3N BY WX (พ.ค.-ก.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 14,777 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE08_XW
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 5วัน3คืน
พักหรู 5 ดาว ช้อปปิ้งจัดเต็ม
มื้อพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน + เสี่ยวหลงเปา


+ ไฮไลท์ทัวร์ +
วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - วัดหลงซาน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ตึกไทเป 101
ตลาดฟ่งเจี๋ย - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ตลาดซีเหมินตรง


บินโดย สายการบินนกสกู๊ต (เดินทาง พ.ค.-ก.ย.61)

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ 
กำหนดการเดินทาง 
รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ , เด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
01 – 05 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
16,777 5,500 9,900
04 – 08 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
08 – 12 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
10 – 14 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
17,777 5,500 9,900
12 – 16 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
17,777 5,500 9,900
15 – 19 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
19 – 23 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
15,777 4,500 8,900
22 – 26 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
24 – 28 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
15,777 4,500 8,900
25 – 29 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
17,777 5,500 9,900
26 – 30 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
17,777 5,500 9,900
29 พ.ค. – 02 มิ.ย.2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
16,777 5,500 9,900
02 – 06 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
15,777 4,500 8,900
05 - 09 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
07 – 11 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
16,777 4,500 8,900
12 – 16 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
19 – 23 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
20 – 24 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
16,777 4,500 8,900
26 – 30 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
28 มิ.ย. – 02 ก.ค.2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
16,777 4,500 8,900
03 – 07 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
14,777 4,500 8,900
10 – 14 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
17 – 21 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
25 – 29 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
18,777 5,500 9,900
26 – 30 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
18,777 5,500 9,900
27 – 31 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
18,777 5,500 9,900
04 – 08 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
14,777 4,500 8,900
07 – 11 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
14,777 4,500 8,900
09 – 13 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
18,777 5,500 9,900
10 – 14 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (00.20 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
18,777 5,500 9,900
18 – 22 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
15,777 4,500 8,900
21 – 25 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
14,777 4,500 8,900
25 – 29 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
15,777 4,500 8,900
01 – 05 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
15,777 4,500 8,900
08 – 12 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
15,777 4,500 8,900
11 – 15 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
14,777 4,500 8,900
15 – 19 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
15,777 4,500 8,900
18 – 22 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
25 – 29 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
15,777 4,500 8,900
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%