ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยาน พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 7D5N BY WX (ก.พ.-ก.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร

ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยาน  พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 7D5N BY WX (ก.พ.-ก.ย.61) ​ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร
ราคา: 21,777 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_TPE06_XW
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน เที่ยวไต้หวัน 7วัน5คืน

เที่ยวสุดคุ้ม ครบ 3 อุทยานไต้หวัน พักหรู 5 ดาว พร้อมแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 
มื้อพิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,พระกระโดกำแพง 
นั่งรถไฟโบราณ...ชมความงาม!! "ของดอกซากุระ" อุทยาานอาลีซาน

+ ไฮไลท์ทัวร์ +

วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวิ่นหวู่ - อุทยานอาลีซาน -ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101
อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ - ซื่อหลินไนท์มาเก็ต - ตลาดซีเหมินตรง


บินโดย สายการบินนกสกู๊ต (เดินทาง ก.พ.-ก.ย.61)

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
 
รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่และเด็ก
ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
23 ก.พ. – 01 มี.ค.2561 ขาไป  XW182 (01.00 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
24,777 8,000 15,900
24 ก.พ. – 02 มี.ค. 2561 ขาไป  XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
24,777 8,000 15,900
02 – 08 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (01.00 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
23,777 7,000 14,900
03 – 09 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
22,777 7,000 14,900
09 – 15 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (01.00 – 05.10)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
22,777 7,000 14,900
10 – 16 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.40)
22,777 7,000 14,900
17 – 23 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (09.40 – 12.15)
22,777 7,000 14,900
24 – 30 มีนาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
22,777 7,000 14,900
31 มี.ค. – 06 เม.ย. 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
23,777 8,000 14,900
14 – 20 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
27,777 9,000 17,900
21 – 27 เมษายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
22,777 7,000 14,900
28 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
23,777 8,000 14,900
05 – 11 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
12 – 18 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
22,777 7,000 13,900
19 – 25 พฤษภาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
26 พ.ค. – 01 มิ.ย. 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
22,777 7,000 13,900
02 – 08 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
09 – 15 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
16 – 22 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
23 – 29 มิถุนายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
30 มิ.ย. – 06 ก.ค. 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
07 – 13 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
14 – 20 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
21 – 27 กรกฎาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
23,777 8,000 14,900
28 ก.ค. – 03 ส.ค. 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
22,777 7,000 13,900
04 – 10 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
11 – 17 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
23,777 8,000 14,900
18 – 24 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
25 – 31 สิงหาคม 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
01 – 07 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
08 – 14 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
15 – 21 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
22 – 28 กันยายน 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
21,777 7,000 13,900
29 ก.ย. – 05 ต.ค. 2561 ขาไป  XW182 (02.15 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.20 – 09.20)
22,777 7,000 13,900
 
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 5,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 1,000 NTD /ทริป/ต่อท่าน***

อัตราค่าบริการนี้รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ                     
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.     
 ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน       
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ       
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ                         
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
- ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%