ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 5D3N BY XJ (พ.ค.-ต.ค.61)

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 5D3N BY XJ (พ.ค.-ต.ค.61)
ราคา: 23,777 บาท
รหัสสินค้า: HPT_HJH-XJ53-A02
สถานะสินค้า:
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวฮอกไกโด เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ 5D3N 

ชมหมีสีน้ำตาล หุบเขานรก อาบน้ำแร่ แช่ออนเซ็น กินปูยักษ์ 3 ชนิด

โดยสารการบิน แอร์เอเชีย X (XJ)

(เดินทาง พ.ค.-ต.ค.61)

ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
เดินทาง ราคาทัวร์ หมายเหตุ
ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง จอยแลนด์ พักเดี่ยว
วันที่ 8-12 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 15-19 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 22-26 พ.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 29 พ.ค.-2 มิ.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900 วันวิสาขบูชา
วันที่ 5-9 มิ.ย. 61 23,777 23,777 23,777 15,777 8,900  
วันที่ 12-16 มิ.ย. 61 26,999 26,999 26,999 16,999 8,900  
วันที่ 19-23 มิ.ย. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,900  
วันที่ 26-30 มิ.ย. 61 27,999 27,999 27,999 17,999 8,900  
วันที่ 3-7 ก.ค. 61 29,999 29,999 29,999 19,999 8,900  
วันที่ 5-9 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 14-18 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 21-25 ส.ค. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 28 ส.ค.-1 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 4-9 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 11-15 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 16-20 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 18-22 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 23-27 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 25-29 ก.ย. 61 28,999 28,999 28,999 18,999 8,900  
วันที่ 21-25 ต.ค. 61 35,999 35,999 35,999 25,999 8,900 วันปิยมหาราช
***ไม่มีราคาเด็ก INFANT 7,000 บาท***
 
ราคาทัวร์รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามรายการ                            
 2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ                              
 4. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
 5. ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ                            
 6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มีค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระไป-กลับ ท่านละ 20 กก. 
 7. หัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตลอดรายการค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคาทัวร์ไม่รวม
1.   ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี)
2.   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม
 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. / ขากลับ 20 กก.)
 2. ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 5,000 เยน หรือ 1,500 บาท ต่อทริป (ชำระที่สนามบินดอนเมือง ในวันเช็คอิน)
 4. ทิปหัวหน้าทัวร์ ตามความพึงพอใจ