ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน By FD (พ.ค.-พ.ย.61)

ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่ 3 วัน 2 คืน By FD (พ.ค.-พ.ย.61)
ราคา: 7,888 บาท
รหัสสินค้า: PBH_762-767_FD
สถานะสินค้า:
ทัวร์ฮ่องกง เที่ยวฮ่องกง มาเก๊า ฮ่องกง จูไห่
3 วัน 2 คืน บินโดย แอร์เอเชีย
(เดินทาง พ.ค.-พ.ย.61)


ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
          

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง
ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี พักเดี่ยว
02-04, 03-05, 04-06, 09-11, 10-12, 11-13, 16-18 มี.ค.61
05-07, 06-08, 11-13, 12-14, 13-15, 18-20, 19-21 พ.ค.61
 20-22, 25-27, 26-28, 27-29 พ.ค.61
01-03, 02-04, 03-05 มิ.ย.61
08-10, 09-11,10-12 มิ.ย.61
15-17,16-18,17-19,23-25, 24-26, 29 มิ.ย.-01 ก.ค.61
30 มิ.ย.-02 ก.ค. // 06-08 ก.ค. // 07-09, 08-10 ก.ย.61
14-16,15-17,16-18,21-23,22-24 ก.ย.//25-27 ต.ค.61
02-04,03-05,09-11,10-12,12-14,16-18,17-19 พ.ย.61
7,888.- 11,088.- 2,500.-
@ @ อัตรานี้รวม @ @
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในรายการ
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม
 • ค่าที่พัก
 • ค่าน้ำหนักสัมภาระในการเดินทาง 20 กก. ต่อท่าน
 • ค่าน้ำมันและประกันวินาศภัยสายการบิน YQ, CNTAX
 • ค่าภาษีเงินได้หักคืน ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% คิดจากยอดค่าบริการ
 • วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง (ของมณฑลกวางตุ้ง)
     กรณีที่ทาง ตม.จีน ระงับการใช้วีซ่ากรุ๊ป แบบ 144 ชั่วโมง ทางบริษัทขอเก็บค่าวีซ่า ที่เกิดขึ้นตามจริง และ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ในกรณีที่ลูกค้าแจ้งยกเลิกการเดินทาง ทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น)
@ @กรณีลูกค้าต้องการใบกำกับภาษี@ @
        -     กรุณาแจ้งเซลล์ตั้งแต่การจองและชำระเงิน                               - ส่งชื่อ // ที่อยู่ // เลขที่ผู้เสียภาษี ที่ถูกต้อง
       -     ทางบริษัทไม่สามารถแก้ไขใบเสร็จย้อนหลังให้ได้                    - ทางบริษัทไม่สามารถออกใบกำกับภาษีย้อนหลังได้
        -     กรณีลูกค้าทำใบเสร็จสูญหายหรือชำรุดทางบริษัทไม่สามารถออกใบใหม่ให้ลูกค้าได้
 
@ @ อัตรานี้ไม่รวม @ @
 • ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์
 • ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามี)
 • ***ค่าทิปไกด์ หัวหน้าทัวร์ และคนขับรถ  1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีน ประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ป
แบบ 144 ชั่วโมง ผู้เดินทางต้องเสียค่าใช้จ่าย ในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,500 บาท**