ทัวร์ภูฎาน เที่ยวภูฎาน ดินแดงแห่งมังกรสายฟ้า 5D4N BY B3 (ปี2561)

ทัวร์ภูฎาน เที่ยวภูฎาน ดินแดงแห่งมังกรสายฟ้า 5D4N BY B3 (ปี2561)
ราคา: 49,900 บาท
รหัสสินค้า: MRM_BT_B3
สถานะสินค้า:
ทัวร์ภูฎาน เที่ยวภูฎาน ดินแดงแห่งมังกรสายฟ้า
5วัน4คืน โดย สายการบินภูฎาน แอร์ไลน์(B3)
กำหนดเดินทาง ตลอดปี 2561


ทัวร์ภูฎานดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์


 
ราคาต่อท่านสำหรับพักห้องคู่  
เดินทาง : วันที่  18-22 มกราคม 2561
ราคาผู้ใหญ่  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                          ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   47,900.- บาท        
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     7,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  15-19 กุมภาพันธ์ 2561
ราคาผู้ใหญ่  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                          ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   47,900.- บาท        
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     7,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  1-5, 22-26  มีนาคม 2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   55,900.-   บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     8,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  5-9,12-16 เมษายน 2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   55,900.-   บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     8,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  10-14 พฤษภาคม 2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   55,900.-   บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     8,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  14-18 มิถุนายน  2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   47,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     7,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  27-31 กรกฎาคม 2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   47,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     7,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  10-14 สิงหาคม  2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   47,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     7,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  26-30 กันยายน 2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     8,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  12-16 ตุลาคม  2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     8,900.- บาท
เดินทาง : วันที่  22-26 พฤศจิกายน 2561
ราคาผู้ใหญ่ /เด็ก  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                    ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   55,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   54,900.- บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     8,900.- บาท
เดินทาง : วันที่   26-26 ธันวาคม  2561
ราคาผู้ใหญ่  (พัก 2 ท่าน ต่อห้อง)                          ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบมีเตียง (กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)               ท่านละ   49,900.- บาท
ราคาเด็กพักแบบไม่มีเตียง(กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)            ท่านละ   47,900.- บาท        
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่ม                                               ท่านละ     7,900.- บาท

**ในกรณีที่คณะสามารถออกเดินทางพร้อมกันได้ (Joint tour) ตั้งแต่ 15 ท่านขึ้นไป จะมีหัวหน้าทัวร์ดูแลตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการ     สำหรับคณะที่เดินทางเอง
ธันวาคม,มกราคม,กุมภาพันธ์,มิถุนายน,กรกฎาคม,สิงหาคม 2561  
สำหรับคณะ 1 ท่าน                                           ท่านละ          61,900           บาท
สำหรับคณะ 2 ท่าน                                           ท่านละ           54,900           บาท
สำหรับคณะ 3-5 ท่าน                                         ท่านละ           51,900           บาท
สำหรับคณะ 6-10 ท่าน                                       ท่านละ          50,900          บาท
มีไกด์ท้องถิ่น รับที่ภูฎาน ไกด์บรรยายภาษาอังกฤษ  ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
มีนาคม,เมษายน,พฤษภาคม,กันยายน,ตุลาคม,พฤศจิกายน 2561  
สำหรับคณะ 1 ท่าน                                           ท่านละ          68,900           บาท
สำหรับคณะ 2 ท่าน                                           ท่านละ           61,900           บาท
สำหรับคณะ 3-5 ท่าน                                         ท่านละ           58,900           บาท
สำหรับคณะ 6-10 ท่าน                                       ท่านละ          57,900          บาท
มีไกด์ท้องถิ่น รับที่ภูฎาน ไกด์บรรยายภาษาอังกฤษ  ไม่มีหัวหน้าทัวร์จากประเทศไทย
 
อัตราดังกล่าวรวม
üค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-พาโร-กรุงเทพ ชั้นประหยัด  โดยสายการบิน ภูฎานแอร์
üค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน  โดยใช้โรงแรมที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลภูฏาน (StandardRoom)
üค่าอาหารทุกมื้อตามที่กำหนดในโปรแกรม
üค่ายานพาหนะ และค่าเข้าชมสถานที่ตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
üค่าวีซ่าเพื่อขอเข้าประเทศ
üค่าม้าสำหรับขึ้นทักซัง
üค่าภาษีอากรขาออกสนามบิน กรุงเทพฯ  และ พาโร
üค่า Development Fee ที่ทางรัฐบาลภูฏาน เรียกเก็บจากนักท่องเที่ยว
üค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น  (พูดภาษาอังกฤษ) คอยอำนวยความสะดวกตลอดโปรแกรม
üค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง วงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราดังกล่าวไม่รวม
ûค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 20 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
ûค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือค่าวีซ่าเข้าออกประเทศไทยในกรณีคนต่างด้าว
ûค่าใช้จ่ายส่วนตัว เครื่องดื่มและอาหารนอกรายการ,ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ฯลฯ
ûค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ ท่านละ 1500 บาทต่อท่าน (สำหรับการเดินทาง 5 วัน)
ûค่าภาษีบริการ 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%