ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3D2N BY EK (พ.ค.-มิ.ย.61)

ฮ่องกง พระใหญ่นองปิง 3D2N BY EK (พ.ค.-มิ.ย.61)
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: ORT_H3D_EK
สถานะสินค้า:
ฮ่องกง  พระใหญ่นองปิง  3 วัน 2 คืน
( เดินทาง มิถุนายน.- พฤษภาคม 61 )
        นมัสการพระใหญ่โป่วหลิน+นั่งกระเช้านองปิง 360       
ขอพรเจ้าแม่กวนอิมชื่อดัง ณ หาดรีพลัสเบย์ / วัดแชกงหมิว / วัดหวังต้าเซียน
ช้อปปิ้งจุใจถนนนาธาน / ย่านเลดี้มาร์เก็ต / ซิตี้เกทเอาท์เลต
เดินทางโดยสายการบินเอมิเรตแอร์ไลน์  นั่งสบายๆ พร้อมเสริฟอาหารบนเครื่อง

* ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์ * 
พีเรียดเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว สายการบิน จำนวน
03 - 05 พ.ค.61 9,999 5,500 24 EK
09 - 11 พ.ค.61 9,999 5,500 20 EK
15 - 17 พ.ค.61 9,999 5,500 24 EK
23 – 25 พ.ค.61 9,999 5,500 24 EK
29 - 31 พ.ค.61 9,999 5,500 24 EK
30พ.ค - 01มิ.ย. 61    9,999 5,500 24 EK
03 - 05 มิ.ย.61 9,999 5,500 24 EK
04 - 06 มิ.ย.61 9,999 5,500 24 EK
06 - 08 มิ.ย.61 9,999 5,500 24 EK
10 - 12 มิ.ย.61 9,999 5,500 24 EK
11 - 13 มิ.ย.61 9,999 5,500 24 EK
17 - 19 มิ.ย.61 9,999 5,500 24 EK
20 - 22 มิ.ย.61 9,999 5,500 24 EK
24 - 26 มิ.ย.61 9,999 5,500 24 EK


ปล.ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ/ ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ และคนขับรถ 1,500 บาท/ท่าน/ทริป
 
ไฟล์ขาไป    EK384  BKK-HKG   14.00-18.05น./ไฟล์ขากลับ EK385  HKG-BKK    21.50-23.45น.

 
อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,500 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน (ชำระที่สนามบินก่อนเดินทาง)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %