ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค8 5D3N By MM (มิ.ย.-ต.ค.61)

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า OKINAWA ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค8 5D3N By MM (มิ.ย.-ต.ค.61)
ราคา: 19,888 บาท
รหัสสินค้า: TTN_MM10_MM
สถานะสินค้า:
OKINAWA 5D3N
" ซุปตาร์ ฮูลา ฮูล่า ภาค 8 "

กำหนดการเดินทางเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน Peach Airline


* ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ *


 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
01-05 มิถุนายน 2561 21,888.- 7,900.-
02-06 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
05-09 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
09-13 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
12-16 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
15-19 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
17-21 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
22-26 มิถุนายน 2561 22,888.- 7,900.-
26-30 มิถุนายน 2561 19,888.- 7,900.-
29 มิถุนายน-03 กรกฎาคม 2561 21,888.- 7,900.-
03-07 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
06-10 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
08-12 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
10-14 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
13-17 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
17-21 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
22-26 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
24-28 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900.-
27-31 กรกฎาคม 2561 19,888.- 7,900.-
30 กรกฎาคม-03 สิงหาคม 2561 21,888.- 7,900.-
03-07 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
05-09 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
10-14 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
20-24 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
24-28 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
26-30 สิงหาคม 2561 22,888.- 7,900.-
28 สิงหาคม-01 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
31 สิงหาคม-04 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
04-08 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
07-11 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
11-15 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
14-18 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
16-20 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
18-22 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
21-25 กันยายน 2561 22,888.- 7,900.-
25-29 กันยายน 2561 19,888.- 7,900.-
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561 21,888.- 7,900.-
01-05 ตุลาคม 2561 23,888.- 7,900.-
02-06 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
05-09 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
06-10 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
07-11 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
08-12 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
09-13 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
12-16 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
13-17 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
14-18 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
15-19 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
16-20 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
19-23 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
20-24 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
21-25 ตุลาคม 2561 22,888.- 7,900.-
22-26 ตุลาคม 2561 23,888.- 7,900.-
23-24 ตุลาคม 2561 23,888.- 7,900.-


** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
**เด็กอายุไม่เกิน 2 ปี (Infant) ราคา 2000 บาท/ท่าน**
 
 

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
     ***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องจำกัดในแต่ละโรงแรม
        สงวนสิทธิกรณีลูกค้า 
Request ประเภทห้องพัก สามารถ Request
         ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %