ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่3 5D3N By XJ (พ.ค.-ต.ค.61)

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า เกียวโต OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่3 5D3N By XJ (พ.ค.-ต.ค.61)
ราคา: 22,888 บาท
รหัสสินค้า: TTN_XJ51_XJ
สถานะสินค้า:
 OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D3N
" ซุปตาร์ ซุปเปอร์ ฮีโร่ 3 "

กำหนดการเดินทางเดือนพฤษภาคม-ตุลาคม 2561
โดยสายการบิน  แอร์เอเชีย เอ็กซ์ XJ


* ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ *
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน 1 บัส
11-15 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1
12-16 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1
23-27 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1
24-28 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1
25-29 พฤษภาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1
29 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 25,888.- 7,900 34+1
30 พฤษภาคม-03 มิถุนายน 2561 25,888.- 7,900 34+1
31 พฤษภาคม-04 มิถุนายน 2561 25,888.- 7,900 34+1
26-30 กันยายน 2561 22,888.- 7,900 34+1
27 กันยายน-01 ตุลาคม 2561 23,888.- 7,900 34+1
28 กันยายน-02 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1
29 กันยายน-03 ตุลาคม 2561 26,888.- 7,900 34+1
** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน
 

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
     ***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องจำกัดในแต่ละโรงแรม
        สงวนสิทธิกรณีลูกค้า 
Request ประเภทห้องพัก สามารถ Request
         ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 •