ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก#2 4D3N By TR (เม.ย.-ก.ย.61)

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทาคายาม่า OSAKA TAKAYAMA KYOTO ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก#2 4D3N By TR (เม.ย.-ก.ย.61)
ราคา: 20,888 บาท
รหัสสินค้า: TTN_TR10_TR
สถานะสินค้า:
OSAKA TAKAYAMA KYOTO 4D3N
" ซุปตาร์ น่ารักที่สุดในโลก #2 "

กำหนดการเดินทางเดือนเมษายน-กันยายน 61
โดยสายการบิน  SCOOT (TR)


* ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ *
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว
22-25 เมษายน 2561 25,888.- 7,900
29 เมษายน-02 พฤษภาคม 2561 25,888.- 7,900
27-30 พฤษภาคม 2561 25,888.- 7,900
03-06 มิถุนายน 2561 25,888.- 7,900
10-13 มิถุนายน 2561 23,888.- 6,900
17-20 มิถุนายน 2561 23,888.- 7,900
24-27 มิถุนายน 2561 23,888.- 7,900
01-04 กรกฎาคม 2561 22,888.- 7,900
08-11 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900
15-18 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900
22-25 กรกฎาคม 2561 23,888.- 7,900
29 กรกฎาคม-01 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900
05-08 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900
12-15 สิงหาคม 2561 24,888.- 7,900
19-22 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900
26-29 สิงหาคม 2561 23,888.- 7,900
02-05 กันยายน 2561 23,888.- 7,900
09-12 กันยายน 2561 23,888.- 7,900
16-19 กันยายน 2561 20,888.- 7,900


 
 

อัตราค่าบริการรวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
***ห้องพักที่ญี่ปุ่นมีขนาดเล็กและมีจำนวนห้องจำกัดในแต่ละโรงแรม สงวนสิทธิกรณีลูกค้าRequest ประเภทห้องพัก สามารถ Request ได้ แต่อาจไม่ได้ตามที่ต้องการ (On Request)***
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ  
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ 
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 •