มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4D3N BY FD (มิ.ย.-ธ.ค.61)

มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4D3N BY FD (มิ.ย.-ธ.ค.61)
ราคา: 13,888 บาท
รหัสสินค้า: ITC_FD97_FD
สถานะสินค้า:
มาเลเซีย-สิงคโปร์ 4วัน 3 คืน
บินครั้งเดียวเที่ยว 2 ประเทศ ครบทุกไฮไลท์ !!
* เก็นติ้งไฮส์แลนด์ เมืองในหมอก นั่งกระเช้า สวนสนุกในร่ม ชมคาสิโน
* Genting outlet premium เอ้าเล็ทมอลล์ขนาดใหญ่ เปิดใหม่ล่าสุด
* เมืองหลวงกัวลาลัมเปอร์ ตึกแฝดปิโตรนัส จตุรัสเมอร์เดก้า 
   โรงงานช็อกโกแลต เมืองใหม่ปุตราจายา
* เยือนเมืองมรดกโลกมะละกา โบถส์เซนปอล ตึกแดง ดัทสแควร์
* สิงคโปร์ ไชน่าทาวน์ วัดพระเขี้ยวแก้ว เมอร์ไลออนส์  

   Garden by the bay รีสอร์ทเวิลด์เซ็นโตซ่า ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด                                               
* เดินทางโดยสายการบิน AIRASIA น้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม
* บินตรงลงกัวลาลัมเปอร์และบินกลับจากสิงคโปร์
*พักโรงแรมเก็นติ้ง 1คืน และ โยโฮบารู 1คืน สิงคโปร์ 1คืน

 
ทัวร์มาเลเซียดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

   กำหนดการเดินทาง
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก
2-11ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม จำนวน
28 มิ.ย.-1 ก.ค.61 13,888  
 
 
ไม่มีราคาเด็ก
INF 5,000฿
4,500 25
12-15 ก.ค.61 14,888 4,500 25
26-29 ก.ค.61 16,888 4,500 25
9-12 ส.ค.61 15,888 4,500 25
23-26 ส.ค.61 14,888 4,500 25
6-9 ก.ย.61 14,888 4,500 25
27-30 ก.ย.61 14,888 4,500 25
11-14 ต.ค.61 15,888 4,500 25
18-21 ต.ค.61 14,888 4,500 25
25-28 ต.ค.61 15,888 4,500 25
15-18 พ.ย.61 15,888 4,500 25
13-16 ธ.ค.61 15,888 4,500 25
 
ค่าบริการนี้รวม   ค่าเครื่องบินไปกลับ ชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินกรุงเทพฯ มาเลเซีย  และเซอร์ชาร์ทน้ำมันแล้ว, ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยว ตลอดรายการ  , ค่าโรงแรม 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)   , ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ   , ค่าธรรมเนียมเข้าชม , ค่ามัคคุเทศก์ไทย – มาเลเซีย  ,  ค่าน้ำดื่ม ขนม ระหว่างการเดินทาง , ค่าประกันอุบัติเหตุ การเดินทาง วงเงิน  1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขกรมธรรม์ของบริษัทประกันภัย(ไม่ครอบคลุมถึงสุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย)ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต ทุกกรณี ต้องมีใบเสร็จ และมีเอกสารรับรองทางการแพทย์ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (กรณีลูกค้าต้อการซื้อประกันสุขภาพเพิ่มกรุณาติดต่อบริษัท)

ค่าบริการนี้ไม่รวม  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น  ค่าโทรศัพท์  ค่าซักรีด  มินิบาร์  อาหารและเครื่องดื่มนอกรายการ  ทีวี   ช่องพิเศษ,ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ถ้าไม่เอาใบกำกับภาษีไม่ต้องจ่าย) , ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากอุบัติภัยทางธรรมชาติ  การประท้วง  การนัดหยุดงาน หรือการเกิดจลาจลหรือ การปฏิเสธไม่ให้ เข้าเมือง  และเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทยและต่างประเทศ  การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน ซึ่งอยู่นอกเหนือจาก ความรับผิดชอบของบริษัทฯ ,.ค่าทิปไกด์ คนขับรถ (4 วัน รวมเป็น 100 ริงกิต) สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ, ค่าบัตรเข้ายูนิเวอร์แซลท่านละ 1,800 บาท