ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4D3N BY IT พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง 4D3N BY IT พ.ค.-ต.ค.61
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: ITC_IT19_IT
สถานะสินค้า:
ทัวร์ไต้หวัน ไทเป เหย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี กระเช้าเมาคง
4 วัน3คืน(มี.ค.-ต.ค.61)โดยสายการบิน TIGER AIR TAIWAN
ไทเป อุทยานหลิ่ว  เหย่หลิ๋ว  หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
ปล่อยโคมผิงซี ตึกไทเป 101  กระเช้าเมาคง
อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
ตลาดซีเหมินติงตลาดซือหลินไนท์มาร์เก็ต
 พัก:ไทเป 2คืน  เถาหยวน 1คืนเมนูพิเศษ:เมนู ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว

ทัวร์ไต้หวันดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก2-6ปี ไม่เสริมเตียง พักเดี่ยวเพิ่ม ที่นั่ง
29มี.ค.–1 เม.ย. 14,888 ไม่มีราคาเด็ก
Inf 5,000฿
4,500 30
5 – 8 เม.ย. 15,888 4,500 30
19 – 22 เม.ย. 15,888   4,500 30
26 –29 เม.ย. 15,888 4,500 30
3 – 6 พ.ค. 14,888 4,500 30
10 – 13 พ.ค. 15,888   4,500 30
17 – 20 พ.ค. 14,888   4,500 30
24–27 พ.ค. 14,888   4,500 30
31พ.ค.–3 มิ.ย. 14,888   4,500 30
8 – 11 มิ.ย. 12,888   4,500 30
22 – 25 มิ.ย. 13,888   4,500 30
6 – 9  ก.ค. 13,888   4,500 30
20 -23 ก.ค 13,888   4,500 30
26 - 29 ก.ค. 16,888   4,500 30
10 – 13 ส.ค. 17,888   4,500 30
24- 27 ส.ค. 12,888   4,500 30
6 – 9 ก.ย. 13,888   4,500 30
13 – 16 ก.ย. 13,888   4,500 30
20 – 23 ก.ย. 14,888   4,500 30
27-30 ก.ย. 14,888   4,500 30
4 – 7 ต.ค. 15,888   4,500 30
11-14 ต.ค. 15,888   4,500 30
18 – 21 ต.ค. 15,888   4,500 30

อัตราค่าบริการรวม ค่าตั๋วเครื่องบิน กรุงเทพฯ – ไทเป – กรุงเทพฯ ไปกลับ พร้อมที่พัก  3คืน พักห้องละ  2-3  ท่าน  อาหารทัวร์ (เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำตามรายการ) บัตรท่องเที่ยวสถานที่ต่าง ๆ ค่ารถ ค่าจอดรถ ค่าทางด่วน ค่ามัคคุเทศก์ ค่าน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20กก. ค่าประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์วงเงิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล โดยความตุ้มครองเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทฯประกันภัยที่บริษัททำไว้ ** รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าภาษีน้ำมันของสายการบินตามรายการ   *ค่าบริการนี้รับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น
 
ราคาทัวร์ไม่รวม ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว  ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%, นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ(เก็บเพิ่ม 800บาท),ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 1,000  NT สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจในการบริการ **ราคาทัวร์ไม่รวมค่าวีซ่า กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บค่าวีซ่า **