ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK!! 3D2N BY TR ก.พ.-ต.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK!! 3D2N BY TR ก.พ.-ต.ค.61
ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_SHIOK_TR
สถานะสินค้า:
SINGAPORE SO SHIOK!!
3D2N By Fly Scoot (TR)
>_<  HIGHLIGHT
ของรายการ
 • ไฟต์เช้า กลับไฟท์เย็น ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • รวมล่องเรือ BUMBOAT แล้ว เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
 
ทัวร์สิงคโปร์คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
APR-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
TR609
0840-1210

//////
TR616
1800-1925
6-8 APR 2018
วันจักรี
14,999.- -3,700.- 4,500.-
7-9 APR 2018
วันจักรี
14,999.- -3,700.- 4,500.-
12-14 APR 2018
วันสงกรานต์
16,999.- -3,700.- 4,500.-
13-15 APR 2018
วันสงกรานต์
17,500.- -3,700.- 4,500.-
14-16 APR 2018
วันสงกรานต์
16,999.- -3,700.- 4,500.-
15-17 APR 2018
วันสงกรานต์
15,500.- -3,700.- 4,500.-
20-22 APR 2018 14,500.-
13,500.-
-3,700.- 4,500.-
21-23 APR 2018 -3,700.- 4,500.-
27-29 APR 2018 14,999.- -3,700.- 4,500.-
28-30 APR 2018 14,999.- -3,700.- 4,500.-
MAY-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
TR609
0840-1210
TR616
1800-1925
4-6 MAY 2018 13,999.- -3,700.- 4,500.-
JUL-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
TR609
0840-1210
TR616
1800-1925
13-15 JUL 2018 13,999.- -3,700.- 4,500.-
27-29 JUL 2018
วันเฉลิมพระชมม์พรรษา
15,999.- -3,700.- 4,500.-
AUG-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
TR609
0840-1210
TR616
1800-1925
11-13 AUG 2018
วันแม่แห่งชาติ
15,999.- -3,700.- 4,500.-
OCT-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
TR609
0840-1210

//////
TR616
1800-1925
5-7 OCT 2018 13,999.- -3,700.- 4,500.-
6-8 OCT 2018 12,999.- -3,700.- 4,500.-
13-15 OCT 2018
วันคล้ายวันสวรรคตฯ
14,999.- -3,700.- 4,500.-
19-21 OCT 2018 13,999.- -3,700.- 4,500.-
20-22 OCT 2018 14,500.- -3,700.- 4,500.-
26-28 OCT 2018 13,999.- -3,700.- 4,500.-
27-29 OCT 2018 13,999.- -3,700.- 4,500.-
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)         มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                               ราคา 3,300 บาท
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
 
เงื่อนไขตัดกรุ๊ป
โปรแกรมสิงคโปร์ (3K/FD/TR/SL) / So Shiok (TR)
ตัดกรุ๊ปตั้งแต่ 20ท่านขึ้นไป
20+1  เพิ่ม 1,000 บาท จากราคาซีรีย์
25+1  เพิ่ม   500 บาท จากราคาซีรีย์
30+1  ราคาเท่าซีรีย์
 
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost