ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE EPIC 3D2N By 3K พ.ค.-ต.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE EPIC 3D2N By 3K พ.ค.-ต.ค.61
ราคา: 13,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_EPIC_3K
สถานะสินค้า:
SINGAPORE EPIBy JET STAR AIRWAYS (3K)
พักโรงแรม 4 ดาวตรงข้ามเกาะเซ็นโตซ่า @ BAY HOTEL

>_<  HIGHLIGHT
ของรายการ
 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
**พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4* ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ สามารถเดินห้าง VIVO CITY และเข้าออกเซ็นโตซ่า โดย EXPRESS TRAIN ได้ตลอดวัน http://www.bayhotelsingapore.com/
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในสิงคโปร์
 • รวมค่าบัตร UNIVERSAL STUDIO แบบ ONE DAY PASS แล้ว
 • ช้อปปิ้งจุใจทั้งถนน ORCHARD RD และห้าง VIVO CITY
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น!!

ทัวร์สิงคโปร์คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์


อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
 
เดือนมีนาคม 2018  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
1-3 มีนาคม 18
วันมาฆบูชา
14,999.-
11,555.-
PRO !
เก็บทิปสนามบิน 1500
ไม่รวมทิป TL ตามความพึงพอใจ
3,700.- 5,900.-  
16-18 มีนาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
30  มีนาคม – 1 เม.ย. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
เดือนเมษายน 2018  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
20-22 เมษายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900-.  
เดือนพฤษภาคม 2018  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
10-12 พฤษภาคม 18 12,999.- 3,700.- 5,900.-  
12-14 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
18-20 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
25-27 พฤษภาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
เดือนมิถุนายน 2018  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
22-24 มิถุนายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
29 มิ.ย.-1 ก.ค. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
  30 มิ.ย.-2 ก.ค. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
เดือนกรกฎาคม 2018  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
 
6-8 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
13-15 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
20-22 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
21-23 กรกฎาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
27-29 กรกฎาคม 18
วันหยุดยาว
16,999.- 3,700.- 5,900.-  
28-30 กรกฎาคม 18
วันหยุดยาว
15,999.- 3,700.- 5,900.-  
เดือนสิงหาคม 2018  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
3-5 สิงหาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
10-12 สิงหาคม 18
วันแม่
14,555.- 3,700.- 5,900.-  
17-19 สิงหาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
24-26 สิงหาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
เดือนกันยายน 2018  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
8-10 กันยายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
14-16 กันยายน 18
Formula 1 (F1)
15,999.- 3,700.- 5,900.-  
28-30 กันยายน 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
29  กันยายน – 1 ต.ค. 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
เดือนตุลาคม2018        
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
3K512
0930-1300
///
3K513
1910-2035
5-7 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
6-8 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
12-14 ตุลาคม 18
วันคล้ายวันสวรรคต ร9
14,999.- 3,700.- 5,900.-  
13-15 ตุลาคม 18
วันคล้ายวันสวรรคต ร9
15,999.- 3,700.- 5,900.-  
20-22 ตุลาคม 18
วันปิยมหาราช
15,999.- 3,700.- 5,900.-  
21-23 ตุลาคม 18
วันปิยมหาราช
15,999.- 3,700.- 5,900.-  
26-28 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
27-29 ตุลาคม 18 13,999.- 3,700.- 5,900.-  
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 7,000 บาท
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
 
เงื่อนไขตัดกรุ๊ป
โปรแกรมสิงคโปร์ EPIC (3K)
15+1  เพิ่ม 3,000 บาทจากราคาซีรีย์
20+1  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์
25+1  ราคาเท่าซีรีย์
 
 
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) สายการบิน JETSTAR
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 15 SGD / ท่านตลอดทริป  (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่ารถไฟ Express Train เข้าเกาะ 4 SGD / ท่าน จ่ายเฉพาะขาเข้าเท่านั้น
 3. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 4. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 5. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 6. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost