ทัวร์บาหลี BALI PREMIUM 4D3N BY TG เม.ย.-ต.ค.61

ทัวร์บาหลี BALI PREMIUM 4D3N BY TG เม.ย.-ต.ค.61
ราคา: 24,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_BALI-PM_TG
สถานะสินค้า:
BALI PREMIUM
4D3N APR-OCT18 BY TG

*ทัวร์บาหลีดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์*อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
APR-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
11-14 APR 2018
วันสงกรานต์
25,999.- -9,500 5,900.-
12-15 APR 2018
วันสงกรานต์
26,999.-
13-16 APR 2018
วันสงกรานต์
26,999.-
14-17 APR 2018
วันสงกรานต์
25,999.-    
MAY-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
3-6 MAY 2018 24,999.- -9,500 5,900.-
10-13 MAY 2018 24,999.-
17-20 MAY 2018 24,999.-
24-27 MAY 2018 24,999.-
31 MAY- 3 JUNE 24,999.-
JUNE-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
7-10 JUNE 2018 25,999.- -9,500 5,900.-
14-17 JUNE 2018 25,999.-
21-24 JUNE 2018 25,999.-
28 JUNE-1 JUL 25,999.-
JULY-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
26-29 JULY 2018
วันหยุดยาว
27,999.- -9,500 5,900.-
AUG-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
10-13 AUG 2018
วันแม่แห่งชาติ
25,999.- -9,500 5,900.-
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
23-26 AUG 2018 25,999.- -9,500 5,900.-
SEP-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
6-9 SEP 2018 25,999.- -9,500 5,900.-
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
20-23 SEP 2018 25,999.- -9,500 5,900.-
OCT-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
ท่านละ
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
TG431
0935-1455 TG432
1610-1925
4-7 OCT 2018 25,999.- -9,500 5,900.-
12-15 OCT 2018 26,999.-
20-23 OCT 2018
วันปิยมหาราช
26,999.-
25-28 OCT 2018 25,999.-
           
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)     มีเตียงลด  1,000 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                              ราคา 6,000 บาท
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 10,000 บาท
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม           
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) / ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม /ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 • ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 30 กก.
 • บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท
(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 •  รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 • ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น  4 US ต่อคน , ต่อวัน ยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
 • ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 19 กันยายน 2560 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม
 • ทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจในการบริการ
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost