ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Romantica ญี่ปุ่น-เกาหลี 9D8N By Costa

ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Romantica ญี่ปุ่น-เกาหลี 9D8N By Costa
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: TKT_CTR_19-27
สถานะสินค้า:
ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa neoRomantica
เส้นทาง ญี่ปุ่น เกาหลี 9 วัน 8 คืน
เดินทาง 19 - 27 พ.ค. 2561
ล่องเรือสำราญสุดหรูดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์






 
CABIN 19-27พฤษภาคม 2018
INSIDE  CLASSIC
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ
16,900.-
INSIDE PREMIUM
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ
18,900.-
OCEAN VIEW CLASSIC
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ
20,900.-
OCEAN VIEW  PREMIUM
พัก 2 ท่าน ราคาท่านละ
22,900.-
ค่าทิปพนักงานบนเรือ (ชำระบนเรือสำราญ) 108 USD
 
อัตรานี้รวม :
  • ค่าห้องพักบนเรือสำราญตามแบบ ที่ท่านได้ทำการจอง และค่าอาหารห้องอาหารปกติ และกิจกรรมบนเรือสำราญที่เป็นแบบไม่ต้องชำระเงินเพิ่ม
  • ภาษีท่าเรือและประกันการเดินทางบนเรือแล้ว
อัตรานี้ไม่รวม :
  • ค่าทิปพนักงานบนเรือ ท่านละ 13.5 USD ต่อคืน ต่อท่าน  ( ลูกค้าชำระเองบนเรือ )
  • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าเครื่องดื่ม และ อาหารนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในเงื่อนไข
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (กรณีต้องการ)
การชำระเงิน
  • ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่าบริการห้องพักบนเรือ เต็มจำนวน ต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน หลังจากการจองทันที
การยกเลิก
  • หากมีการยกเลิกทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทางได้ในทุกกรณี