KOREA BLOSSOM 77 เที่ยวเมืองอาซาน เส้นทางใหม่ 5D3N BY LJ (เดินทางตลอดเดือนเมษายน 61) ทัวร์เกาหลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

KOREA BLOSSOM 77 เที่ยวเมืองอาซาน เส้นทางใหม่ 5D3N BY LJ (เดินทางตลอดเดือนเมษายน 61) ทัวร์เกาหลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: G25_KOREA77_LJ
สถานะสินค้า:
KOREA BLOSSOM 77 เที่ยวเมืองอาซาน เส้นทางใหม่ 5D3N BY LJ (เดินทางตลอดเดือนเมษายน 61)

ทัวร์เกาหลีที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบินราคาท่านละ
01 - 05 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
02 - 06 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 12,000
03 - 07 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
04 - 08 เมษายน 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 12,000
05 - 09 เมษายน 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 12,000
06 - 10 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
07 - 11 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
08 - 12 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
09 - 13 เมษายน 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 12,000
10 - 14 เมษายน 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 12,000
11 - 15 เมษายน 2561 25,900 25,900 25,900 5,000 12,000
12 - 16 เมษายน 2561 25,900 25,900 25,900 5,000 12,000
13 - 17 เมษายน 2561 25,900 25,900 25,900 5,000 12,000
14 - 18 เมษายน 2561 21,900 21,900 21,900 5,000 12,000
15 - 19 เมษายน 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 12,000
20 - 24 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
21 - 25 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
22 - 26 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
23 - 27 เมษายน 2561 16,900 16,900 16,900 5,000 12,000
24 - 28 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
25 - 29 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
26 - 30 เมษายน 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 2561 19,900 19,900 19,900 5,000 12,000
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 2561 18,900 18,900 18,900 5,000 12,000
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 2561 17,900 17,900 17,900 5,000 12,000
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป และ กลับตามรายการที่ระบุ ชั้น Economy Class รวมถึงค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันทุกแห่ง กรณีต้องการ Upgrade เป็น Business Class กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ โดยอ้างอิงหักค่าตั๋วชั้น Economy Class ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทำให้โรงแรมตามกำหนดการณ์เต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน โดยอ้างอิงตามคุณภาพและความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม  
 • ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบินใบใหญ่ ตามเงื่อนไขที่ทางบริษัท กับ สายการบิน Jin Air คือ อนุญาตให้ผู้เดินทางทุกท่าน โหลดกระเป๋าลงใต้ท้องเครื่องบินได้ ท่านละไม่เกิน 15 กิโลกรัม เท่านั้น และ สัมภาระที่ถือขึ้นเครื่อง มีน้ำหนักไม่เกิน 12 กิโลกรัม เท่านั้น
 • ค่ามัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 
อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม ท่านละ 40,000 วอน (หรือเป็นเงินไทย ประมาณ 1,400 บาท) / ทริป / ลูกค้า ผู้เดินทาง 1 ท่าน (รวมไปถึงเด็ก และ ผู้ใหญ่) ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทั้งนี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท