โปร Super Shock !! ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 2D1N BY FD (เดินทาง มกราคม - สิงหาคม 61) ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

โปร Super Shock !! ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 2D1N BY FD (เดินทาง มกราคม - สิงหาคม 61) ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 6,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR031_FD
สถานะสินค้า:
โปร Super Shock !! ทัวร์พม่า มัณฑะเลย์ 2D1N BY FD
(เดินทาง มกราคม - สิงหาคม 61)

ทัวร์พม่าที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
      ตาราง วันเดินทาง ราคา SUPER SHOCK พม่า มัณฑะเลย์ 2 วัน บิน FD  
  เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว  
  6 ม.ค.61 7 ม.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  12 ม.ค.61 13 ม.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  19 ม.ค.61 20 ม.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  26 ม.ค.61 27 ม.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  3 ก.พ.61 4 ก.พ.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  10 ก.พ.61 11 ก.พ.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  17 ก.พ.61 18 ก.พ.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  24 ก.พ.61 25 ก.พ.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  1 มี.ค.61 2 มี.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  3 มี.ค.61 4 มี.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  9 มี.ค.61 10 มี.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 1,000  
  17 มี.ค.61 18 มี.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  23 มี.ค.61 24 มี.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 1,000  
  31 มี.ค.61 1 เม.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  27 เม.ย.61 28 เม.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000  
  5 พ.ค.61 6 พ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  6 พ.ค.61 7 พ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  12 พ.ค.61 13 พ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  18 พ.ค.61 19 พ.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 1,000
  26 พ.ค.61 27 พ.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  2 มิ.ย.61 3 มิ.ย.61 25 6,900 6,900 5,900 1,000
  8 มิ.ย.61 9 มิ.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  15 มิ.ย.61 16 มิ.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  22 มิ.ย.61 23 มิ.ย.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  29 มิ.ย.61 30 มิ.ย.61 25 6,900 6,900 5,900 1,000
  7 ก.ค.61 8 ก.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  13 ก.ค.61 14 ก.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 1,000
  21 ก.ค.61 22 ก.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  28 ก.ค.61 29 ก.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  4 ส.ค.61 5 ส.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  11 ส.ค.61 12 ส.ค.61 25 7,900 7,900 6,900 1,000
  17 ส.ค.61 18 ส.ค.61 25 6,900 6,900 5,900 1,000
 
อัตราค่าบริการรวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นทัศนาจรไป -กลับพร้อมกรุ๊ป อยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
 • ที่พักโรงแรมตามรายการ 1 คืน (กรณีมาไม่ครบคู่และไม่ต้องการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
 • อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนูอาหารตามสถานการณ์)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าไกด์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวตามรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท (เป็นไปเงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 • ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 • ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบ
อัตราค่าบริการไม่รวม
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ,โทรศัพท์-โทรสาร,อินเตอร์เน็ต,มินิบาร์,ซักรีดที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบัติภัยทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,คนขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ500บาท/ทริป/ลูกทัวร์1ท่าน(บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศค่ะ)   
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ(ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถนะคะแต่ไม่บังคับทิปค่ะ)