TOKYO AUTUMN SNOW 5D3N BY TR ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

TOKYO AUTUMN SNOW 5D3N BY TR ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: ICT_TR99_TR
สถานะสินค้า:

 

TOKYO AUTUMN SNOW 5D3N BY TR

ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
05 - 09 Jan 2018 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500
07 - 11 Jan 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
12 - 16 Jan 2018 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500
14 - 18 Jan 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
15 - 19 Jan 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
18 - 22 Jan 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
21 - 25 Jan 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
26 - 30 Jan 2018 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500
28 Jan - 01 Feb 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
02 - 06 Feb 2018 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500
04 - 08 Feb 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
05 - 09 Feb 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
09 - 13 Feb 2018 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500
11 - 15 Feb 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
12 - 16 Feb 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
16 - 20 Feb 2018 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500
18 - 22 Feb 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
19 - 23 Feb 2018 23,900 23,900 23,900 7,000 7,500
23 - 27 Feb 2018 25,900 25,900 25,900 7,000 7,500
25 Feb - 01 Mar 2018 24,900 24,900 24,900 7,000 7,500
26 Feb - 02 Mar 2018 24,900 24,900 24,900 7,000 7,500
02 - 06 Mar 2018 26,900 26,900 26,900 7,000 7,500
04 - 08 Mar 2018 24,900 24,900 24,900 7,000 7,500
05 - 09 Mar 2018 24,900 24,900 24,900 7,000 7,500
09 - 13 Mar 2018 26,900 26,900 26,900 7,000 7,500
11 - 15 Mar 2018 24,900 24,900 24,900 7,000 7,500
12 - 16 Mar 2018 24,900 24,900 24,900 7,000 7,500
16 - 20 Mar 2018 27,900 27,900 27,900 7,000 7,500
18 - 22 Mar 2018 26,900 26,900 26,900 7,000 7,500
19 - 23 Mar 2018 26,900 26,900 26,900 7,000 7,500
 

อัตราค่าบริการนี้รวม

1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น

ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน

กรณีต้องการระบุที่นั่งติดกันทั้งกรุ๊ปหรือริมหน้าต่างหรือริมทางเดิน แจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ วันเดินทาง

**กรณีท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจะต้องดำเนินการแจ้งพร้อมจองทัวร์ หรือก่อนเดินทาง15วันเท่านั้น และทางเซ็นเตอร์จะทำจองที่นั่งอัพเกรดเข้าระบบได้เมื่อE-Ticket ทั้งกรุ๊ปออกมาแล้ว ประมาณ3-5วันก่อนวันเดินทาง**

- ที่นั่ง Stretch Seat / Long Leg ชำระเพิ่ม 4,500 บาท (รวมไป-กลับ) **ห้ามเด็กต่ำกว่า16ปีและผู้สูงอายุ65ปีขึ้นไปนั่งเนื่องจากที่นั่งอยู่บริเวณ Exit Seat

- ที่นั่งScoot Biz ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดได้

** ค่าทัวร์ไม่รวมค่าอาหารบนเครื่อง สามารถสั่งซื้อจากเล่มเมนูบนเครื่องได้เลยเนื่องจากตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถสั่งจองล่วงหน้าได้

2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้ กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม

3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น

4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง

5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบิน Scoot กำหนดท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ

**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชำระค่าน้ำหนัก**

- ซื้อนำหนักเพิ่ม 5 กก. ชำระเพิ่ม 700 บาท /เพิ่ม10กก. ชำระเพิ่ม 1,200 บาท

- ซื้อน้ำหนักเพิ่ม15กก. ชำระเพิ่ม 1,700 บาท/เพิ่ม20กก. ชำระเพิ่ม 2,200 บาท

6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ

2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น

3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)

4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน

5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม

7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 3,500 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน