SCENIC OF KASHMIR 8D6N BY AI ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

SCENIC OF KASHMIR 8D6N BY AI ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 44,900 บาท
รหัสสินค้า: HIM_KASH02_AI
สถานะสินค้า:
SCENIC OF KASHMIR 8D6N BY AI

ทัวร์แคชเมียร์ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
อัตราค่าบริการ
 (โปรแกรมแกรนด์แคชเมียร์ 8 วัน 6 คืน) เนื่องจากเป็นตั๋วราคาพิเศษจึงไม่สามารถ REFUND ได้
 
 
กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการหมายเหตุ:  ผู้ใหญ่ (12 ปี ขึ้นไป) เดินทางตั้งแต่ 16+ ท่านขึ้นไป
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
พักเดี่ยวเพิ่ม
1-8 เมษายน  2561
8-15 เมษายน 2561
44,900 6,500

อัตราค่าบริการรวม :
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ-เดลี-ศรีนาคา-เดลี-กรุงเทพฯชั้นประหยัดโดยสายการแอร์ อินเดีย และภายในประเทศที่ระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งและค่าประกันภัยสายการบิน
 • ค่าที่พักบนเรือ (Houseboat) ที่ศรีนาคาระดับดีลักซ์ (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามระบุในรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับ4 ดาวที่เดลลี พาฮาลแกม1คืน/ (พักห้องละ 2 ท่าน) ตามระบุในรายการ
 • รถโค้ชปรับอากาศในเดลี //รถอีโนว่าในแคชเมียร์
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ/ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ/เคเบิ้ลคาร์เฟส 1
 • ค่าประกันภัยการเดินทาง วงเงิน 1,000,000บาทต่อท่าน (วงรักษาพยาบาลเงินไม่เกิน 500,000 บาท)แต่ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มีการตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางไทย
อัตราค่าบริการไม่รวม :
 • ค่าจัดทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT) และค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนชาวชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในรายการและค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันของสายการบิน (ถ้ามี)
 • ค่าทำเอกสารผู้ถือต่างด้าว /ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 • ค่าภาษีหัก ณ  ที่จ่าย 3% ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษี) 
 • ค่าน้ำหนักเกินพิกัดตามสายการบินกำหนด 25 กิโลกรัม /ค่ากิจกรรมพิเศษ ขี่ม้า,ลากเลื่อน,สกี
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นพนักงานขับรถ 5USD /คน/วัน รวม 35 USD ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดการเดินทาง 
ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทยแล้วแต่ความพึงพอใจในบริการของท่าน
การให้ทิปตามธรรมเนียม ทางบริษัทฯมิได้มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของท่าน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไกด์ และคนขับรถ