ทัวร์สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน SCANDINAVIA 12 DAYS Denmark Norway Sweden Finland BY AY 25JUL-5AUG'18

ทัวร์สแกนดิเนเวีย พระอาทิตย์เที่ยงคืน SCANDINAVIA 12 DAYS Denmark Norway Sweden Finland BY AY 25JUL-5AUG'18
ราคา: 132,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_AY001_AY
สถานะสินค้า:
SCANDINAVIA 12 DAYS Denmark Norway Sweden Finland

พระอาทิตย์เที่ยงคืน
" Nordkapp The Land Of Midnight Sun "


ทัวร์ยุโรปที่ดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์
 
อัตราค่าบริการ
         
 
กำหนดการเดินทาง ราคา เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
25 ก.ค. – 5 ส.ค. 132,900 126,900 30,000
 
 .


.
.
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินฟินแอร์
***ข้อกำหนดสายการบิน***
ผู้โดยสารสามารถโหลดกระเป๋าเดินทางได้ 1 ใบ/1 ท่าน เท่านั้น และน้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าถือติดตัวขึ้นเครื่อง [Carry-on Baggage] น้ำหนักกระเป๋าต้องไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้นทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000/150,000 บาท
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้
 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน) และคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 11 วัน)