WOW GREECE-SANTORINI "เกาะซานโตรินี่ - เอเธนส์" 7DAYS BY QR ทัวร์สแกนดิเนเวียที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

WOW GREECE-SANTORINI "เกาะซานโตรินี่ - เอเธนส์"  7DAYS BY QR ทัวร์สแกนดิเนเวียที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 63,900 บาท
รหัสสินค้า: PRD_GREECE7D_QR
สถานะสินค้า:
WOW GREECE-SANTORINI
"เกาะซานโตรินี่ - เอเธนส์"  7DAYS BY QR

ทัวร์สแกนดิเนเวียที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
กำหนดการเดินทาง         03-09 เมษายน 2561

อัตราค่าบริการนี้รวม
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ ชั้นนักท่องเที่ยว โดยสายการบิน การ์ต้า แอร์เวย์ (กระเป๋าเดินทางน้ำหนัก ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)
ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ เอเธนส์-เกาะซานโตรินี่-เอเธนส์ โดยสายการบินภายในประเทศ
ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ประกันภัยทางอากาศ
ค่าประกันภัยการเดินทางอุบัติเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผู้ที่อายุเกิน 85 ปี)
ค่าภาษีในประเทศกรีซ
ค่าที่พักตลอดการเดินทาง (พักห้องละ 2 ท่าน), ค่าอาหารทุกมื้อ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
ค่าพาหนะ หรือ รถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ (ตามที่ระบุไว้ในรายการ)
เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็นเงิน 15EUR
ค่าทิปพนักงานขับรถ วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 5 วัน คิดเป็นเงิน 15EUR
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย วันละ 3EUR ต่อคน ต่อวัน รวม 6 วัน คิดเป็นเงิน 18EUR
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าเครื่องดื่มภายในห้องพัก, มินิบาร์, และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ที่สั่งเพิ่มเติมระหว่างมื้ออาหาร