SCANDINAVIA NORWAY SWEDEN DENMARK 8D6N BY EK ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

SCANDINAVIA NORWAY SWEDEN DENMARK 8D6N BY EK ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK004_EK
สถานะสินค้า:
SCANDINAVIA NORWAY SWEDEN DENMARK 8D6N BY EK

ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า
12 ปี(ไม่มีเตียง)
พักเดี่ยว
มีนาคม 2561 13-20 มี.ค. 61
26 มี.ค. – 2 เม.ย. 61
59,900 57,900 10,000
เมษายน 2561 11-18 เมษายน 61 69,900 67,900 10,000
24 เม.ย. – 1 พ.ค. 61 62,900 60,900 10,000


 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิเรตส์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่ากลุ่มเชงเก้น ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรม ที่พัก 3-4 ดาว ตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเรือสำราญ DFDS (Scandinavian Seaways)
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าทิปคนขับรถ (ท่านละ 2 ยูโร/วัน/คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 6 วัน)