PRO BENELUX 7D5N BY EK ทัวร์ปารีสดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

PRO BENELUX 7D5N BY EK ทัวร์ปารีสดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 39,999 บาท
รหัสสินค้า: VCT_PRBEN_EK
สถานะสินค้า:
PRO BENELUX 7D5N BY EK

ทัวร์ปารีสดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
อั
ตราค่าใช้จ่าย  

 

อัตราค่าใช้จ่าย

ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
23-29 มี.ค.
31-6 เม.ย.
39,999.- 8,500
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทางและ ค่ายื่นวีซ่า **
 
หมายเหตุ กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 
อัตรานี้รวม
  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น(ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
  1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
  2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
  3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)