EURO19 ENGLAND SCOTLANDS WALES 8D6N BY EK ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

EURO19 ENGLAND SCOTLANDS WALES 8D6N BY EK ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 49,999 บาท
รหัสสินค้า: VCT_EURO19_EK
สถานะสินค้า:
EURO19 ENGLAND SCOTLANDS WALES 8D6N BY EK

ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

**อัตราค่าใช้จ่าย    

            
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็ก+1ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียงเสริม
+2ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
27 ก.พ. – 6 มี.ค.
10-17 มี.ค.
49,999.- 48,999.- 9,500
1-8 เม.ย. 53,999.- 52,999.- 9,500
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง และค่าวีซ่า **
 
อัตรานี้รวม
  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ(Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
  1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
  2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
  3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)