SCOTLAND WALES ENGLAND 9D7N BY EK ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

SCOTLAND WALES ENGLAND 9D7N BY EK ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 59,900 บาท
รหัสสินค้า: CDT_EK012_EK
สถานะสินค้า:
SCOTLAND WALES ENGLAND 9D7N BY EK

ทัวร์ยุโรปดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี
(ไม่ใช้เตียง)
พักเดี่ยว
กุมภาพันธ์
2561
9-17 ก.พ. 61
23 ก.พ. – 3 มี.ค. 61
59,900 57,900 12,000
มีนาคม
2561
9-17 มี.ค. 61
30 มี.ค. – 7 เม.ย. 61
59,900 57,900 12,000
เมษายน
2561
27 เม.ย. – 5 พ.ค. 61 62,900 60,900 12,000
 
 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด (ไป-กลับ) สายการบินเอมิรเรตส์
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมในการขอยื่นวีซ่าUNITED KINGDOM (UK) ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าธรรมเนียมทุกกรณี
 • รถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรมพร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง
 • โรงแรม ที่พักตามระบุหรือเทียบเท่าในราคาเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันภัยในการเดินทาง 2,000,000 / 500,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •  ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัมต่อหนึ่งคน
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ นอกรายการ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด และค่าเครื่องดื่มในห้องพัก พนักงานยกกระเป๋า
 • ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น (2 ปอนด์ / วัน / คน)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย ขั้นต่ำ 100 บาท / วัน / คน (100 * 7 วัน)