EAST USA - CANADA อเมริกาตะวันออก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า 10DAY BY CX ทัวร์อเมริกาที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

EAST USA - CANADA อเมริกาตะวันออก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า 10DAY BY CX ทัวร์อเมริกาที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 169,000 บาท
รหัสสินค้า: CJC_USA-CAN_CX
สถานะสินค้า:
EAST USA - CANADA  อเมริกาตะวันออก – แคนาดา – น้ำตกไนแองการ่า
10 DAY BY CX

ทัวร์อเมริกาที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการทัวร์ อเมริกา (ตะวันออก) – แคนาดา  10 วัน 7 คืน
 
อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป ราคา
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 139,000.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน เด็ก 1 ท่าน มีเตียง) ท่านละ 137,000.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน เด็ก 1 ท่าน ไม่มีเตียง) ท่านละ 132,000.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มจากค่าทัวร์ท่านละ 33,000.-
 
 
อัตรานี้รวม
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินคาเธย์ แปซิฟิก และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ระบุในรายการ
 2. ค่าธรรมเนียมวีซ่าแคนนาดา และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
 3. ค่าพาหนะที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
 4. ค่าทิปพนักงานขับรถ
 5. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น
 6. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ 
 7. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
 8. หัวหน้าทัวร์คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 9. เจ้าหน้าที่บริการและอำนวยความสะดวกที่สนามบิน
 10. Welcome Pack “ซองใส่เอกสารเดินทางพร้อมเล่มโปรแกรมทัวร์”
 11. อาหารเสริมระหว่างการเดินทาง
 12. น้ำดื่มระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ วันละ 1 ขวด ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง
 13. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 14. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก สำหรับถือขึ้นเครื่อง (Baggage) น้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม
 15. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)      
 
อัตรานี้ไม่รวม
 1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
 2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 1,000 บาท /ท่าน (ตลอดการเดินทาง)
 3. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอเมริกา 7,500 บาท (บริษัท มีบริการทำวีซ่าอเมริกา)
 4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม และค่าใช้จ่ายอื่น