USA ตะวันออก แคนาดา 10 วัน BY CX ทัวร์อเมริกาที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

USA ตะวันออก แคนาดา 10 วัน  BY CX ทัวร์อเมริกาที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 139,000 บาท
รหัสสินค้า: CJC_US-CAN_CX
สถานะสินค้า:
USA ตะวันออก แคนาดา 10 วัน  BY CX

ทัวร์อเมริกาที่ดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการทัวร์ แกรนด์แคนาดา 12 วัน 9 คืน (CX+AC)
 
169,000.-
(มัดจำท่านละ 40,000.-)
กำหนดวันเดินทาง 11 – 22 เม.ย. 61
25 เม.ย. – 06 พ.ค. 61 13 – 24 มิ.ย. 61 25 ก.ค. – 05 ส.ค. 61
08 – 19 ส.ค. 61 12 – 23 ก.ย. 61 17 – 28 ต.ค. 61
 
อัตราค่าบริการสำหรับคณะเดินทาง (ผู้ใหญ่) 15 ท่านขึ้นไป 
อัตราค่าบริการ ราคาปกติ
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 169,000.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน) ท่านละ 165,000.-
เด็กต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ท่านละ 163,000.-
พักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 35,000.-อัตรานี้รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป - กลับ ชั้นประหยัด (Economy Class) สายการบินการบินคาเธย์แปซิฟิค  และค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่  ระบุในรายการ และสายการบินภายในประเทศ สายการบิน ชั้นประหยัด (Economy Class)
2. ค่าพาหนะตามที่ระบุในรายการ พร้อมคนขับรถ
   (กรุ๊ป 15 – 19 ท่าน ใช้รถ 28 ที่นั่ง , กรุ๊ป 20 ท่านขึ้นไป ใช้รถ 56 ที่นั่ง)
3. ค่าทิปพนักงานขับรถ และไกด์ท้องถิ่น
4. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ และค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ  และน้ำดื่ม 1 ขวด / ท่าน / วัน
5. ค่าที่พักโรงแรมที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า
6. ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศแคนาดา (ประเทศแคนาดา ประเภท Single Entry Visa)
   และเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกที่ศูนย์ยื่นวีซ่า
7. หัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
8. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล ตลอดการเดินทาง วงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
9. ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 23 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็ก อยู่ในความดูแลของท่านเอง ไม่เกิน 7 กิโลกรัม
10. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % (จากค่าบริการ)   
11. ค่าพนักงานยกกระเป๋าเข้า - ออก ในโรงแรม  (ท่านละ 1 ใบ)

อัตรานี้ไม่รวม
  1. ค่าธรรมเนียมทำหนังสือเดินทาง
  2. ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 100 บาท/วัน (รวม 1,200 บาท ต่อท่าน ตลอดการเดินทาง)
       3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ ค่าเครื่องดื่มมินิบาร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ