MIRA ONTOUR AUSSIE 5D3N BY EK ทัวร์ออสเตเลียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

MIRA ONTOUR AUSSIE 5D3N BY EK  ทัวร์ออสเตเลียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์
ราคา: 36,900 บาท
รหัสสินค้า: VCT_AUD2018_EK
สถานะสินค้า:
MIRA ONTOUR AUSSIE 5D3N BY EK 

ทัวร์ออสเตเลียดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์

อัตราค่าใช้จ่าย
:
 
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ เด็กต่ำกว่า 12
กับ 1 ผู้ใหญ่
เด็กต่ำกว่า 12
กับ 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียงเสริม
 
พักเดี่ยวเพิ่ม
28 ก.พ. -4 มี.ค.
21-25 มี.ค. // 5-9 เม.ย.
27 เม.ย.-1 พ.ค.
36,900.- 8,500.-
13-17 เม.ย. 46,900.-
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง **
 
อัตรานี้รวม
  1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ (Economy Class) ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น (ในกรณีมีความประสงค์อยู่ต่อจะต้อง
อยู่ภายใต้เงื่อนไขของสายการบินและมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นสำหรับการเปลี่ยนแปลง)
  1. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
  2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ วันละ 12 ชม. ตามกฎหมายยุโรป
  3. ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า (3 ดาว – 4 ดาว)  (โรงแรมส่วนใหญ่จะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจาก
อยู่ในภูมิประเทศที่มีอากาศหนาวเย็น, ราคาโรงแรมอาจมีการปรับขึ้นหลายเท่าตัว หากวันเข้าพักตรงกับช่วงงานเทศกาลต่างๆและงานแฟร์,การประชุม อันเป็นผลทำให้ต้องการเปลี่ยนย้ายเมือง หรือเพิ่มค่าทัวร์ในกรณีพักที่เมืองเดิม โดยบริษัทจะคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ)